Bitkoin geçen aýdan bäri ilkinji gezek 22 müň dollardan geçdi

  • 20.07.2022 09:28
  • 5775
Bitkoin geçen aýdan bäri ilkinji gezek 22 müň dollardan geçdi

Dünýäde has meşhur hasaplanýan kritpowalýuta bolan bitkoiniň bahasy iri gaznalaryň bazaryndaky gymmatlaýşyň täsiri bilen, iýunyň ortalaryndan bäri ilkinji gezek 22 müň dollardan geçdi diýip, Interfaks ýazýar.

Kraken biržasynyň maglumatlaryna görä, bitkoiniň kursy 5,8% - 22, 147 müň dollara çenli galdy.
Meşhurlygy boýunça ikinji ýerde durýan efiriň bahasy 11,3% - 1496 dollara çenli göterildi.

"Töwekgel hususy serişdeler babatynda Uoll-stritiň çalaja silkinen işjeňliginiň netijesinde bitkoin 20 müň dollardan geçip, öňki kaddyna geldi" - diýip, Oanda dellalçylyk kompaniýasynyň seljerijisi Edward Moýa ýazdy.

Amerikanyň gazna indeksleri geçen anna güni aýdaky aňrybaş ösüşini tamamlady we edil ýewropanyň paýnamalary ýaly, duşenbe gününe geçip ösüşini dowam edýär.


21.09.2023 15:16
4189

Gonkong kriptowalýutalary ornaşdyrmak üçin iň taýyn ýer boldy

Kriptowalýutalary ornaşdyrmak üçin iň taýyn ýurtlaryň we sebitleriň sanawynda Gonkong birinji ýeri eýeledi. Salgydyň bolmazlygy, kriptowalýuta awtomatlarynyň we kriptokompaniýalaryň köp sanly bolmagy ýurda öňe...

18.07.2023 19:36
14130

Bitkoiniň bahasy barha aşak düşýär

17-nji iýulda bitkoiniň bahasy soňky aýda ilkinji gezek 29 600 dollara çenli aşak düşdi. Şol bir wagtda ol 30 000 dollar görkezijä kynlyk bilen ýetipdi, emma bu uzaga çekmedi. Şu gün irden bitkoiniň kursy çene...

10.06.2023 13:39
5096

Britaniýada kriptowalýuta eýeleriniň sany 2022-nji ýylda iki esse artdy

Beýik Britaniýada 2022-nji ýylda kriptowalýuta eýeleriniň sany iki esse artdy. Bu barada ýurduň Maliýe gözegçiligi edarasyna (FCA) salgylanyp, interfax.ru habar berýär. Geçirilen pikir soraşmanyň netijesine görä...

31.12.2022 18:05
9483

2022-nji ýylda bitkoin 60%-den gowrak arzanlady

2022-nji ýylyň jemleri boýunça bitkoiniň bahasy 60%-den gowrak pese gaçdy: dekabr aýynyň ahyrynda, 2021-nji ýylyň noýabr aýynda gazanylan iň ýokary 70,000 dollar bilen deňeşdirilende, 16 500 dollar töweregi derejede...