Tölegli esasda bilim alan talyplara iki ýyllyk zähmet tejribesini geçmezden diplom berler

  • 08.07.2022 23:54
  • 57488
Tölegli esasda bilim alan talyplara iki ýyllyk zähmet tejribesini geçmezden diplom berler

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerini tölegli esasda tamamlan talyplara iki ýyllyk hökmany zähmet tejribesi bolmazdan diplom bermek baradaky teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, giňişleýin Hökümet mejlisiniň barşynda aýdyldy.

Şeýle hem Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde berilýän bilimiň hilini mundan beýläk-de ýokarlandyrmak maksady bilen, olary bilim görkezijileri babatda dünýäde belli okuw mekdepleriniň sanawyna girizmek boýunça  zerur işleri geçirmelidigini belledi.

«Hökümetara ylalaşyklaryna laýyklykda, biz ýaşlarymyzyň daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdeplerinde okamagyna has uly üns bermelidiris» diýip, döwlet Baştutany belledi.


02.02.2023 17:34
14716

Türkmenistanda «Oguz hanyň zehinli nesilleri» atly olimpiadanyň I tapgyry badalga aldy

Şu gün, 2-nji fewralda Aşgabatda we ähli welaýatlarda Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti tarapyndan geçirilýän «Oguz hanyň zehinli nesilleri» atly olimpiadanyň I tapgyry badalga...

28.01.2023 17:36
18826

30 müňe golaý okuwçy Oguz han adyndaky uniwersitetde geçiriljek olimpiada gatnaşmaga isleg bildirdi

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň ýurdumyzyň orta mekdep okuwçylarynyň arasynda «Oguz hanyň zehinli nesilleri» ady bilen geçirilýän olimpiadasynyň I tapgyryna gatnaşmaga isleg...

27.01.2023 08:53
14941

Magtymguly adyndaky TDU-da Türkmenistanyň Halk maslahatynyň döredilmegi mynasybetli maslahat geçirildi

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinde kabul edilen çözgütlere bagyşlanan dabaraly maslahat geçirildi. Uniwersitetiň...

18.01.2023 09:20
39391

Türkmenistanda diplomy ykrar ediljek ýokary okuw mekdepleriň sanawy neşir edildi

Türkmenistanda diplomy ykrar ediljek daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna tutuş dünýä boýunça 1500-den gowrak ýokary okuw mekdepleri girizildi. Täze okuw ýyly üçin daşary ýurt uniwersitetleriniň...