Gonkongyň iň meşhur restorany suw astyna gitdi

  • 22.06.2022 11:11
  • 34557
Gonkongyň iň meşhur restorany suw astyna gitdi

Gonkongdaky meşhur ýüzýän restoran Jumbo şäherden tirkege alyp äkidilenden soň, Günorta Hytaý deňzinde agdarylyp, suw astyna gitdi. Bu barada The Seattle Times habar berýär diýip, iz.ru belleýär.

Habarda restoranyň Sişa adalarynyň deňinden geçeninde “oňaýsyz howa şertlere” sezewar bolandygy aýdylýar. Ýagny, gämä suw girýär we ol agdarylyp başlaýar. Restoranyň eýesi Aberdeen Restaurant Enterprises kompaniýasy hiç kimiň zyýan çekmändigini aýtdy. Şeýle-de bolsa, gämini halas etmek başartmady.

“Hadysanyň bolan ýerinde suwuň çuňlugynyň müň metrden gowrak bolandygy sebäpli halas ediş işlerini geçirmek örän kyndy” – diýlip, beýanda aýdylýar.

Uzynlygy tas 80 m bolan ýüzýän restoran Jumbo 40 ýyldan gowrak wagt bäri Gonkongyň iň gözel ýerleriniň biridi. Restoranyň myhmanlarynyň arasynda hatda Beýik Britaniýanyň şa aýaly Ýelizaweta II hem bolupdy. Bu restoran dürli filmlerde, şol sanda Jeki Çanyň gatnaşmagynda düşürilen kinolarda hem birnäçe gezek görkezildi. 
Jumbo bir wagtyň özünde 2,3 müňe golaý adamy naharlap bilýärdi. 
2020-nji ýylda pandemiýa sebäpli restoran ýapyldy. Aberdeen Restaurant Enterprises kompaniýasy restoranyň paýdarlary üçin maliýe ýüküne öwrülendigini, sebäbi millionlarça Gonkong dollarynyň işlemeýändigine garamazdan, onuň barlagyna we hyzmat üçin sarp edilendigini aýtdy. 

düýn 12:11
17912

Türkmenistanyň Prezidenti Hindistandaky otly heläkçiligi zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň Prezidenti hanym Draupadi Murmuwa we bu ýurduň Premýer-ministri Narendra Modä Hindistanyň Odişa ştatynda bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna...

03.06.2023 09:04
34387

Hindistanda 3 otlynyň çaknyşygynda aradan çykanlaryň sany 288-e ýetdi

Hindistanyň Odişa ştatynda üç sany otlynyň çaknyşygynda aradan çykanlaryň sany 288-e ýetdi diýip, Frans Press agentligi ştatyň ýangyn howpsuzlyk gullugynyň başlygy Sudhanşu Sarangä salgylanyp habar berýär. "Hindistanda...

18.05.2023 12:23
14306

Her ýyl dünýäde ýol-ulag heläkçiligi sebäpli 1,3 mln adam aradan çykýar

Her ýyl ýollarda 1,3 mln töweregi adam aradan çykýar we 50 milliona golaý adam şikes alýar. 5-29 ýaş aralygyndaky adamlar üçin ýol-ulag heläkçiligi (ÝUH) ýaşaýyş üçin esasy howp bolup durýar. Dünýädäki her dördünji...

24.04.2023 10:34
34111

Alymlar Ýerde güýçli magnit hadysasyny hasaba aldylar

Ýekşenbe güni Ýerde güýçli magnit tupany hasaba alyndy. Bu barada Amaly geofizika institutynyň materiallaryna salgylanyp, TASS habar berýär. Kosmos howa gözegçiliginiň maglumatlaryna görä, düýn planetamyzyň magnit...