«Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň ýeňijileri sylaglandy

  • 20.06.2022 12:07
  • 15845
«Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň ýeňijileri sylaglandy

18-nji iýunda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda mekdep okuwçylarynyň arasynda geçirilen «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň jemi jemlendi.

Akyl-paýhas bäsleşiginiň final oýny «Gahryman Arkadagymyzyň beýik taglymaty: «Dialog — parahatçylygyň kepili» atly tema bagyşlanylyp, onda ýarym final tapgyryndan üstünlikli geçen sekiz sany okuwçy özara bäsleşdi. Çekeleşikli ýagdaýda geçen final oýnunyň netijelerine görä, Aşgabat şäheriniň dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän 87-nji ýöriteleşdirilen orta mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy Ýagşymyrat Öwezow baş baýraga we göçme kuboga mynasyp boldy.  Şeýle-de Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk-mekdep internatynyň 10-njy synp okuwçysy Yhlas Hallyýew, Mary welaýatynyň Mary şäheriniň iňlis dili we ynsançylyk ugurly okuw dersleri çuňlaşdyrylyp öwredilýän ýöriteleşdirilen welaýat mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy Şasenem Meýlisowa hem-de Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky umumybilim berýän ýöriteleşdirilen mekdep-internatynyň 11-nji synp okuwçysy Hojamyrat Baýlyýew dagy hem aýgytlaýjy oýunda mynasyp gatnaşyp, tapawutlanmagy başardylar.


Final oýnundan soň Halkara gatnaşyklary institutynda ýörite dabara guralyp, onuň çäklerinde  ýeňijiler, şeýle-de ähli gatnaşyjylar hemaýatkärleriň taýýarlan gymmatbahaly sowgatlary, degişli şahadatnamalar we Hormat hatlary bilen sylaglandylar.

29.03.2023 23:59
18034

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda Raýat goranyşy fakulteti açylar

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň bellenen işgär sanynyň çäginde Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda raýat goranyşy fakulteti, gurluşyk işlerinde raýat goranyşy, himiýa senagatynyň howpsuzlygy...

29.03.2023 12:03
12169

Ýewropada bilim boýunça resminamalary Bilim ministrliginiň Innowasiýa maglumat merkezi ykrar eder

Bilim ministrliginiň Innowasiýa maglumat merkezi Ýewropa sebitinde ýokary bilim boýunça hünär derejelerini ykrar etmek hakynda Konwensiýada görkezilen milli maglumat merkezleriniň wezipelerini amala aşyrýan ygtyýarly...

25.03.2023 06:48
10380

Türkmenistanly okuwçylar biologiýa boýunça halkara olimpiadasynda 4 medal gazandylar

Türkmenistanly mekdep okuwçylary biologiýa dersi boýunça geçirilen onlaýn olimpiadasynda 4 sany baýrakly orna — 1 altyn, 1 kümüş, 2 sany bürünç medala mynasyp boldular.2023-nji ýylyň 1-10-njy marty aralygynda London...

24.03.2023 06:24
12983

Şu ýylda Türkmenistandan 155 dalaşgär Hytaýyň ýokar okuw mekdeplerine iberiler

Türkmenistandan 155 sany raýat geljek okuw ýylynda Hytaýyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim almak üçin ugradylar. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Okuwlar maglumat tehnologiýalary, saglygy goraýyş we...