Ahalyň täze merkezinde elektrobuslar we tokly taksiler hereket eder

  • 20.06.2022 10:26
  • 33261
Ahalyň täze merkezinde elektrobuslar we tokly taksiler hereket eder

18-nji iýunda Ahal welaýatynyň täze edara ediş merkezine nobatdaky saparynyň çäklerinde Gurbanguly Berdimuhamedow täze şäherde elektrobuslaryň we elektrik togy arkaly işleýän taksileriň hyzmatyny ýola goýmak bilen baglanyşykly meseleleri öňe sürdi.

Hormatly Arkadagymyz daşky gurşawyň ekologik ýagdaýyny gorap saklamagyň wajypdygyny belläp, ulaglaryň täze görnüşlerine sürüjileri hem-de olara tehniki hyzmat etmek boýunça hünärmenleri taýýarlamak meselesini içgin öwrenmegiň zerurdygyny nygtady.
Hormatly Arkadagymyz merkeziň köçeleriniň atlaryny görkezýän belgileriň yşyklandyryş ulgamynda nou-haularyň, sanly ulgamyň, energiýa tygşytlaýjy serişdeleriň ornaşdyrylyşyna degişli meselelere ýene bir gezek ünsi çekip, bu ugurda öňde durýan wezipeleriň üstünlikli çözülmegine örän jogapkärçilikli we toplumlaýyn çemeleşmegiň zerurdygyny belledi. Şunda adamlar üçin döredilýän amatlyklaryň esasy orny eýelemelidigi möhüm talap bolup durýar.
Gahryman Arkadagymyz görkeziji belgilere degişli güwänamalaryň, patentleriň alynmagynyň wajypdygyna ünsi çekdi we bu ugurda degişli düzümler bilen bilelikdäki işleriň ýokary derejede ýerine ýetirilmelidigini belledi.


düýn 11:06
16022

Serdar Berdimuhamedow galla oragyna başlamagyň senesini belläp berdi

Serdar Berdimuhamedow şu ýylda Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynda 2-nji iýunda, Balkan we Daşoguz welaýatlarynda bolsa 9-njy iýunda galla oragyna başlamaga ak pata berdi. Bu barada anna güni Hökümet mejlisinde...

23.05.2023 12:06
29500

Ýakyn günlerde Arkadag şäherinde Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezi açylar

Ýakyn günlerde Arkadag şäherinde Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkeziniň işine ak pata berler. Bu barada türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly...

23.05.2023 00:29
20118

Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaşulular geňeşiniň ikinji mejlisini geçirdi

22-nji maýda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýanyndaky Ýaşulular geňeşiniň...

23.05.2023 00:18
9916

Türkmenistanyň Prezidenti welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

22-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow obasenagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň...