Harby talyplaryň nobatdaky goýberilişi boldy

  • 13.06.2022 18:34
  • 13499
Harby talyplaryň nobatdaky goýberilişi boldy

11-nji iýunda ýurdumyzyň Harby akademiýasynyň, harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlarynyň nobatdaky goýberilişi boldy. Bu waka mynasybetli guralan dabaraly çäreler Berdimuhamet Annaýewiň hem-de içeri işler edaralarynyň hormatly weterany Mälikguly Berdimuhamedowyň heýkellerine gül desselerini goýmak bilen başlandy. Gül desseleri “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumyndaky ýadygärliklere hem goýuldy.

Aşgabatdaky Konstitusiýa binasynyň öňündäki meýdançada we "Awaza" milli syýahatçylyk zolagyndaky Döwlet baýdak sütüniniň meýdançasynda Harby akademiýanyň diňleýjileriniň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň gatnaşmagynda uly ruhubelentlik ýagdaýynda dabaralar geçirildi. Harby akademiýanyň uçurymlaryna ýokary hünär bilimi baradaky diplomlar we degişli döşe dakylýan nyşanlar, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlaryna bolsa serkerdelik şahsyýetnamalary gowşuryldy.

Aýratyn hormat garawuly batalýonynyň şahsy düzüminiň nyzam tilsimleri boýunça ýerine ýetiren görkezme çykyşlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýokary okuw mekdepleriniň döredijilik toparlarynyň çykyşlary dabara baýramçylyk öwüşginini çaýdy. Uçurymlaryň dabaraly harby ýörişi her bir harby uçurymyň durmuşyndaky iň ähmiýetli pursadyň jemlenýändigini alamatlandyrdy.


düýn 12:42
10391

Türkmenistanda meşhur «Çeburaşka» rus filmi görkeziler

9-14-nji iýun aralygynda Aşgabatda Russian Film Festival ady bilen Rus kinosynyň günleri geçiriler. Şonuň çäklerinde rus režissýory Dmitriý Dýaçenkonyň «Çeburaşka» filmi türkmenistanly tomaşaçylaryň dykgatyna ýetiriler...

02.06.2023 15:25
7548

Döwletliler köşgündäki çagalara baýramçylyk sowgatlary gowşuryldy

1-nji iýunda ýurdumyzda giňden bellenilen Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli paýtagtymyzdaky Döwletliler köşgünde geçirilen baýramçylyk dabarasynda bu ýerde terbiýelenýän çagalara Prezident Serdar Berdimuhamedowyň...

01.06.2023 02:55
52692

Ogulgerek Berdimuhamedowa Eýranyň Milli gymmat bahaly daşlar we haly muzeýine baryp gördi

Eýran Yslam Respublikasyna amala aşyrýan iş saparynyň dowamynda ýanynda bolýan Gurbanguly Berdimuhamedowyň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa özi üçin ýörite taýýarlanylan medeni maksatnamanyň çäklerinde Eýranyň...

31.05.2023 19:50
8212

Aşgabatda ýaşlaryň arasynda mahabat nusgalaryny döretmek boýunça bäsleşigiň jemleri yglan edildi

Şu gün Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde «Mahabat üstünligiň açary» atly festiwalyň jemleri jemlenildi. Onuň netijeleri boýunça öň yglan edilen bäsleşikde ýeňiş gazanan iň gowy mahabat...