Gurbanguly Berdimuhamedow Daşoguzdaky Oba hojalyk institutyna baryp gördi

  • 01.06.2022 09:43
  • 37166
Gurbanguly Berdimuhamedow Daşoguzdaky Oba hojalyk institutyna baryp gördi

31-nji maýda Daşoguzda iş saparynda bolýan Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen oba hojalyk institutyna baryp, bilim edarasynyň binagärlik aýratynlyklary, onda talyplaryň döwrebap bilim almaklary üçin döredilen şertler bilen tanyşdy we institutyň talyp ýaşlary bilen duşuşdy.

Alym Arkadagymyz institutyň talyp ýaşlarynyň we mugallymlarynyň ýokary okuw mekdebinde döredilen şertler, okatmagyň täzeçil usullarynyň ornaşdyrylyşy, institutda amaly sapaklaryň tejribe bilen utgaşdyrylyşy baradaky çykyşlaryny diňledi. Bellenilişi ýaly, bu ýerde ýurdumyzyň obasenagat toplumy üçin ýokary bilimli we häzirki zaman tejribesinden ussatlyk bilen baş çykarýan hünärmenler taýýarlanylýar. Şeýle hem institutda ylmy iş bilen meşgullanmak, dünýä tejribesini içgin öwrenmek ugrunda ähli zerur şertler üpjün edildi. Bu bolsa talyp ýaşlaryň saýlap alan hünärine bolan höwesiniň artmagyny şertlendirýär.

Hormatly Arkadagymyz Daşoguz şäherindäki Oba hojalyk institutynda pudak üçin zerur bolan hünärmenleriň taýýarlanylýandygyny belläp, ýaşlaryň ata-babalarymyzyň döreden daýhançylyk tejribelerini döwrebap derejede ösdürjekdiklerine ynam bildirdi we bu ugurda özüniň durmuş tejribesi boýunça öwüt-nesihatlaryny berdi.

Hormatly Arkadagymyz döwür bilen aýakdaş gitmek üçin ýaş nesliň dünýäniň dürli dillerini, şol sanda iňlis dilini öwrenmeklerini nesihat etdi. Ýaşlaryň ylma-bilime bolan höwesiniň ýokarlanmagynda kitap okamak ýörelgesine möhüm orun degişlidir. “Kitaby söýüň, ylymly-bilimli ýaşlar bolup ata Watanymyza wepaly gulluk etmek beýik mertebedir” diýip, alym Arkadagymyz aýtdy.

Türkmen oba hojalyk institutynyň rektory ýokary okuw mekdebine gelip, talyplaryň bilim alşy, professor-mugallymlaryň iş şertleri bilen tanşyp, gymmatly maslahatlaryny, öwüt-nesihatlaryny berendigi üçin Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini beýan etdi.

Gahryman Arkadagymyz ýaşlaryň sazlaşykly ösmegi, olaryň dünýä ylmyna çuňňur aralaşmagy ugrunda döwlet tarapyndan ähli zerur tagallalaryň edilýändigini aýratyn belledi. Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy şu günki duşuşykda beýan edilen ähli teklipleriň hormatly Prezidentimize ýetiriljekdigini aýtdy.


02.02.2023 17:34
13616

Türkmenistanda «Oguz hanyň zehinli nesilleri» atly olimpiadanyň I tapgyry badalga aldy

Şu gün, 2-nji fewralda Aşgabatda we ähli welaýatlarda Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti tarapyndan geçirilýän «Oguz hanyň zehinli nesilleri» atly olimpiadanyň I tapgyry badalga...

28.01.2023 17:36
18583

30 müňe golaý okuwçy Oguz han adyndaky uniwersitetde geçiriljek olimpiada gatnaşmaga isleg bildirdi

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň ýurdumyzyň orta mekdep okuwçylarynyň arasynda «Oguz hanyň zehinli nesilleri» ady bilen geçirilýän olimpiadasynyň I tapgyryna gatnaşmaga isleg...

18.01.2023 09:20
39123

Türkmenistanda diplomy ykrar ediljek ýokary okuw mekdepleriň sanawy neşir edildi

Türkmenistanda diplomy ykrar ediljek daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna tutuş dünýä boýunça 1500-den gowrak ýokary okuw mekdepleri girizildi. Täze okuw ýyly üçin daşary ýurt uniwersitetleriniň...

19.11.2022 09:04
7732

Türkmenistan dekabrda 2 sany halkara ders olimpiadalaryny geçirer

5-7-nji dekabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde biologiýa dersi boýunça halkara internet olimpiadasyny hem-de 5-nji dekabrda S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde...