Serdar Berdimuhamedow Braziliýanyň Prezidentine ýurtdaky weýrançylykly tebigy hadysalar zerarly gynanç bildirdi

  • 01.06.2022 01:55
  • 25829
Serdar Berdimuhamedow Braziliýanyň Prezidentine ýurtdaky weýrançylykly tebigy hadysalar zerarly gynanç bildirdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Braziliýa Federatiw Respublikasynyň Prezidenti Žair Bolsonaruwa ýurduň Pernambuku ştatynda güýçli ýagyşlar sebäpli emele gelen suw joşmalarynyň, süýşgünleriň köp sanly adam pidalaryna, şikes ýetmelere hem-de uly möçberli weýrançylyklara getirendigi zerarly gynanç hatyny iberdi.

Döwlet Baştutany şu agyr pursatda gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna we ýakynlaryna ýürekden gynanjyny, medet beriji sözlerini beýan etdi hem-de ejir çekenlere tiz wagtda sagalmaklary baradaky dileglerini aýtdy.
Öň habar berşimiz ýaly, Braziliýanyň demirgazyk-gündogaryndaky Pernambuku ştatynda weýrançylykly suw joşmasy netijesinde köp sanly adam pidalary bolup geçdi.
Çagbaly ýagyşlar eýýäm birnäçe günden bäri Resifi şäherinde (Pernambuku ştaty) dowam edýär. Braziliýanyň paýtagtynda hem-de ýene-de sebitiň 13 sany munisipalitetinde adatdan daşary ýagdaý yglan edildi.


30.12.2022 07:49
39005

Futbol ýyldyzy Pele aradan çykdy

Braziliýanyň milli ýygyndysynyň düzüminde futbol boýunça üç gezek dünýä çempiony Pele 83 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Bu barada onuň gyzy Kelli Nasimentu özüniň Instagram sahypasynda habar berdi. Muny TASS ýetirýär...

29.12.2022 07:47
22620

Filippinlerde güýçli siliň netijesinde adam pidalarynyň sany 32-ä ýetdi

Filippinlerde güýçli ýagynlar netijesinde ýüze çykan sil zerarly azyndan 32 adam aradan çykdy, 24 adam dereksiz ýitdi. Penşenbe güni Howplary duýdurmak we tebigy betbagtçylyklary ýok etmek boýunça milli geňeşiň...

30.11.2022 18:02
26146

Gawaý adalarynda dünýädäki iň uly hereket edýän wulkan atylyp başlady

Gawaý adalarynda soňky 38 ýylda ilkinji gezek dünýäniň iň uly hereket edýän wulkany — Mauna-Loa atylyp başlady. ABŞ-nyň Geologiýa gullugy (USGS) adalaryň ýaşaýjylaryna wulkanyň atylmagy bilen bagly ýagdaýyň örän...

23.11.2022 08:52
27605

Serdar Berdimuhamedow Indoneziýanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Indoneziýa Respublikasynyň Prezidenti Joko Widodo Indoneziýanyň Ýawa adasynda bolup geçen, adam pidalaryna hem-de köp sanly şikes ýetmelerine getiren ýertitremesi...