Kipr 1-nji iýundan syýahatçylar üçin ähli koronawirus çäklendirmelerini ýatyrar

  • 30.05.2022 07:36
  • 11393
Kipr 1-nji iýundan syýahatçylar üçin ähli koronawirus çäklendirmelerini ýatyrar

1-nji iýundan başlap, Kipriň hökümeti koronawirus sebäpli girizilen giriş çäklendirmeleriniň ählisini ýatyrýar, aýratynam, syýahatçylara waksina alandygy baradaky sertifikaty ýa-da COVID-19 üçin PZR-testi görkezmek hökman bolmaz diýip, Cyprus Mail gazeti habar berýär. 

"Kipriň Ministrler kabineti, ýurtda epidemiologiýa ýagdaýynyň gowulaşandygy bilen bagly, 1-nji iýundan başlap, aeroportlarda we portlarda syýahatçylar üçin kowide garşy ähli çäklendirmeleri ýatyrmagy karar etdi" diýip, neşir ýazýar.

Gazetiň belleýşi ýaly, 1-nji iýundan başlap, syýahatçynyň haýsy ýurtdan gelendigine garamazdan, waksina alandygy baradaky sertifikaty ýa-da koronawirus bilen keselländigi hakynda güwänamany, antigenler üçin otrisatel PZR ýa-da ekspress-testi görkezmek talap edilmez.
Kipriň Ulag ministri Ýannis Karusosyň sözlerine görä, maý aýynda, 2019-njy ýylyň pandemiýadan öňki degişli döwri bilen deňeşdirilende, gatnawlarda ýolagçy akymy 77% boldy, bu bolsa günde ortaça 30 müň ýolagçy diýmegi aňladýar.


02.12.2023 22:07
4501

Şuşada türki dünýäsiniň medeni syýahatçylygy boýunça halkara maslahat geçirilýär

Şuşada «Türki dünýäsiniň medeni syýahatçylygynyň geljegi» atly halkara ylmy maslahat geçirilýär. Report agentliginiň habar berşi ýaly, Azerbaýjanyň Döwlet syýahatçylyk agentligi we Türki Döwletleriň Guramasy (TDG)...

25.11.2023 05:58
10327

Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň goragyna 15 müň harby gullukçy çekiler

Fransiýanyň Ýaragly güýçleriniň 15 müň töweregi harby gullukçysy 2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlary wagtynda howpsuzlygy üpjün etmek işine gatnaşar. Bu barada paýtagtda howpsuzlyga jogapkär general...

25.11.2023 05:50
2387

Türkmenistan ilçisi Ýaponiýanyň Syýahatçylyk agentlikleriniň assosiasiýasynyň prezidenti bilen duşuşdy

24-nji noýabrynda Türkmenistanyň Ýaponiýadaky ilçisi A.Baýramow Ýaponiýanyň Syýahatçylyk agentlikleriniň assosiasiýasynyň (JATA) prezidenti Kuniharu Ebina bilen duşuşyk geçirdi we onuň dowamynda taraplar türkmen...

23.11.2023 10:35
13976

Orta hünär okuw mekdebi syýahatçylykda «Gid-terjimeçi» hünäri boýunça gysga möhletleýin okuwlara çagyrýar

Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebi syýahatçylyk pudagynda «Gid-terjimeçi» hünäri boýunça gysga möhletleýin okuwlara çagyrýar. Türkmenistanda ýokary netijeli we bäsdeşlige ukyply syýahatçylyk...