Türki dünýäsiniň syýahatçylyk paýtagty yglan edildi

  • 25.05.2022 09:12
  • 16549
Türki dünýäsiniň syýahatçylyk paýtagty yglan edildi

Azerbaýjanyň Şamahi şäherinde Türki Döwletleriň Guramasyna agza ýurtlaryň syýahatçylyk ministrleriniň 7-nji duşuşygy geçirildi. Oňa TDG-niň Baş sekretary Bagdad Amreýew, Azerbaýjanyň Döwlet syýahatçylyk agentliginiň başlygy Fuad Nagiýew, şeýle-de Türkiýäniň, Özbegistanyň, Gazagystanyň, Türkmenistanyň we Wengriýanyň syýahatçylyk pudagynyň ýolbaşçylary gatnaşdy. Bu barada azerbaýjan habarlar gulluklary maglumat ýaýratdy.   

Bellenilişi ýaly, Türki Döwletleriň Guramasyna  agza ýurtlaryň syýahatçylyk ministrleriniň duşuşygy Garabag sebitiniň syýahatçylyk mümkinçiliklerini herekete girizmek, Beýik Ýüpek ýolunyň ugrundaky sebitlerde syýahatçylygy ösdürmek we bu babatdaky gatnaşyklary işjeňleşdirmek, syýahatçylyk pudagynda tejribe alyşmak, «Türki dünýäsiniň syýahatçylyk paýtagty» taslamasyny durmuşa geçirmek, TDG agza we oňa synçy hökmünde gatnaşýan döwletleriň hususy, şeýle-de döwlete degişli syýahatçylyk kärhanalarynyň arasyndaky özara hyzmatdaşlygy ösdürmek, TDG döwletleriniň arasynda wizasyz syýahatlary ýola goýmak hem-de özara uçar gatnawlaryny artdyrmak ýaly meseleleri öz içine aldy.

Duşuşyga gatnaşyjylar «Türk dünýäsiniň syýahatçylyk pudagyny dolandyrmak» atly resminamany tassykladylar we Türki dilli döwletleriň syýahatçylyk edaralarynyň "Ýol kartasyny kabul ederler. Ministrleriň duşuşygynda Azerbaýjan Respublikasynyň Şamahi şäheri «Türki dünýäsiniň syýahatçylyk paýtagty» diýlip yglan edildi.


29.01.2023 11:06
15195

Gazagystanda daşary ýurtlularyň ýurda giriş düzgünlerine üýtgetmeler güýje girdi

Gazagystanda 27-nji ýanwarda daşary ýurtlularyň ýurda giriş düzgünlerine girizilen üýtgetmeler güýje girdi we “wizaran” – gysga möhletleýin çykyş bilen ýurtda bolmagyň möhletini ençeme gezek “nol etmek” mümkinçiligi...

15.01.2023 21:44
14939

51 gün: Hindistanda dünýäde iň uzak derýa syýahaty işe girizildi

Hindistanyň we Bangladeşiň derýalary arkaly uzaklygy 3,2 müň km bolan gämi syýahaty Gangyň kenarynda ýerleşýän Waranasi şäherinde başlady. “The Pioneer” gazetiniň habar bermegine görä, dünýädäki iň uzak derýa syýahatynyň...

14.01.2023 08:19
11989

20-nji martda Türkmenistanda syýahatçylyk boýunça halkara maslahaty geçiriler

2023-nji ýylyň 20-nji martynda «Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri» atly halkara maslahaty geçirmek meýilleşdirilýär. Halkara maslahaty geçirmäge görülýän taýýarlyk barada...

10.01.2023 07:29
8241

Tailand ýurda girişde COVID-19-a garşy sanjym resminamasyny ýene talap eder

Tailand serhetden geçilende koronawirusa garşy doly sanjym alnandygy baradaky resminamanyň berilmegini ýene talap eder. Bu barada ýurduň Raýat awiasiýasy edarasy habar berýär diýip, interfax.ru belleýär. Şeýle...