Serdar Berdimuhamedow Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri bilen üstaşyr ulag taslamalaryny maslahatlaşdy

  • 11.05.2022 12:41
  • 12567
Serdar Berdimuhamedow Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri bilen üstaşyr ulag taslamalaryny maslahatlaşdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Çingiz ogly Jabbarowyň arasynda 10-njy maýda geçirilen duşuşykda söwda-ykdysady we ýangyç-energetika, ulag, telekommunikasiýalar ulgamlarynda ýola goýlan netijeli gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň zerurdygy nygtaldy.

Ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, işewür toparlaryň wekilleriniň yzygiderli duşuşyklary, geçirilýän bilelikdäki giň möçberli forumlara gatnaşmagynyň türkmen-azerbaýjan hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmaga ýardam edýändigi bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, iki ýurduň telekeçileriniň işewür gatnaşyklaryny ösdürmek üçin netijeli ykdysady, maliýe we hukuk şertlerini üpjün etmegiň, bilelikdäki işewür forumlary guramagyň zerurdygy nygtaldy.

Ýükleri daşamagyň amatly ýerüsti we deňiz ýollaryny üpjün edýän yklymara ulag-üstaşyr geçelgeleri döretmek boýunça taslamalary durmuşa geçirmekde tagallalary netijeli utgaşdyrmak üçin amatly şertleri döredýän iki goňşy döwletiň çäk taýdan amatly ýerleşmeginden peýdalanmak meselelerine duşuşykda aýratyn üns berildi. 

Prezident Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýada ulag-kommunikasiýa ulgamyny ösdürmegiň we onuň halkara ulag ulgamyna netijeli goşulyşmagynyň geljegi barada aýdyp, täze ulag geçelgelerini döretmek boýunça taslamalary üstünlikli amala aşyrmak üçin iki döwletiň kuwwatyndan giňden peýdalanmak bilen, bilelikdäki çäreleri görmegiň zerurdygyny belledi. Biziň ýurtlarymyzyň özleriniň döwrebap düzümini ulanmak bilen, dürli döwletlere üstaşyr hyzmatlary hödürleýändigi nygtaldy. Munuň özi sebitara we ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna ýardam edýär.

Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň milli ykdysadyýetleri üçin strategik häsiýete eýe bolan energetika ulgamynda gatnaşyklary ösdürmegiň wajypdygyna aýratyn üns berildi.


düýn 23:01
7711

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýäniň Aşgabatdaky ilçihanasyna bardy

8-nji fewralda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkiýe Respublikasynyň Aşgabatdaky ilçihanasyna baryp, doganlyk ýurduň wekillerine...

düýn 09:44
13047

Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň halkyny Ynkylap güni bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň milli baýramy — Ynkylap güni mynasybetli Türkmenistanyň halkynyň, Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti...

düýn 09:38
12627

Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistanyň Prezidenti bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

7-nji fewralda Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Onuň barşynda ähli esasy ugurlarda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi...

düýn 09:08
39359

Özbegistan Türkmenistana «Tiz kömek» awtoulaglaryny iberdi

Türkmenistandan Özbegistan Respublikasyna suwuklandyrylan gazyň ugradylmagynyň yzysüre, goňşy ýurtdan biziň ýurdumyza tiz lukmançylyk kömegini amala aşyrmaga niýetlenilen awtoulaglar iberildi. Volkswagen Caddy...