Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň Prezidentligine saýlandy

  • 11.05.2022 08:51
  • 22816
Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň Prezidentligine saýlandy

10-njy maýda Aşgabatda Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň Baş Assambleýasynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Onuň gün tertibiniň çäklerinde MOK-nyň 2016 — 2021-nji ýyllar aralygynda alyp baran işleri barada hasabat diňlenildi hem-de ýurdumyzyň Milli Olimpiýa komitetiniň Prezidentini saýlamak bilen bagly meselä garaldy.

Döwlet Baştutany Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň Prezidentligine biragyzdan saýlanyldy.

Nygtalyşy ýaly, häzirki döwürde milli sportumyz hil taýdan täze derejelere çykdy. Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan sport ýurdy, sebit we halkara derejeli uly ýaryşlaryň geçirilýän merkezi hökmünde öz ornuny ynamly pugtalandyrýar. Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan öňdengörüjilikli strategiýasynyň netijesinde ýurdumyzda ýokary üstünlikleriň sporty bilen bir hatarda köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketi täzeden badalga aldy, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgeleri berkarar edildi.

Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi, hormatly Prezident Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty höweslendirmek hem-de hemmetaraplaýyn goldamak, ugurdaş düzümleri döwrebaplaşdyrmak, türgenler, olaryň tälimçileri, beýleki degişli hünärmenler üçin amatly şertleri döretmek boýunça toplumlaýyn işler yzygiderli dowam etdirilýär. 

Şeýle hem mejlisiň gün tertibiniň çäklerinde guramaçylyk meselelerine seredildi.


05.12.2022 09:28
25281

Serdar Berdimuhamedow Katarda FIFA-nyň prezidenti Janni Infantino bilen görüşdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Katar Döwletine amala aşyran saparynyň dowamynda Dohadaky «Halifa» stadionynda FIFA-nyň prezidenti Janni Infantino bilen görüşdi. Futbol assosiasiýalarynyň halkara...

04.12.2022 09:34
26419

Serdar Berdimuhamedow Katarda dünýä çempionatynyň duşuşygyna tomaşa etdi

3-nji dekabrda Katar Döwletiniň Emiri Şeýh Tamim bin Hamad Al Taniniň çagyrmagy boýunça Katara sapar bilen baran Prezident Serdar Berdimuhamedow Dohada geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň oýunlarynyň...

15.11.2022 13:28
12023

Türkmen türgenleri Ankarada geçiriljek agyr atletika boýunça Halkara ýaryşa gatnaşar

15-nji noýabrda Ankarada Naim Suleýmanoglunyň hatyrasyna agyr atletika boýunça Halkara ýaryş başlanýar. Bu ýaryşa ýurdumyzyň agyr atletika boýunça ussat türgenleri hem gatnaşar. Türkiýäniň agyr atletika federasiýasynyň...

13.11.2022 21:41
15537

Türkmen samboçylary dünýä çempionatynyň jemleýji gününde ýene 3 medal gazandylar

Gyrgyzystanyň paýtagty Bişkek şäherinde geçirilen sambo boýunça dünýä çempionatynyň jemleýji gününde —13-nji noýabrda türkmen samboçylary 1 kümüş we 2 sany bürünç medal gazandylar. Bu barada Halkara sambo federasiýasynyň...