Intel ýarym geçirijiler bilen bagly çökgünligiň tamamlanjak möhletini aýtdy

  • 03.05.2022 13:20
  • 4006
Intel ýarym geçirijiler bilen bagly çökgünligiň tamamlanjak möhletini aýtdy

Kompýuter bazasyny işläp düzüji Intel kompaniýasynyň ýolbaşçysy Patrik Gelsinger ýarym geçirijileriň global ýetmezçiliginiň 2024-nji ýyla çenli dowam etjekdigini aýtdy. Bu barada The Verge täzelikler portaly ýazýar. 

Partik Gensilger häzirki wagtda kompaniýanyň ätiýaçlyk bilen bazaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin diňe bir zerur önümçilik kuwwatyna däl-de, eýsem 2024-nji ýylda ýitirilen orunlary gaýtadan dikeltmek üçin ýeterlik derejede özüne çekiji önümlere eýedigini aýtdy.

Kompaniýanyň maglumatlaryna görä, häzirki wagtda sarp ediji PK segmentinde islegiň azalmagy sebäpli Intel-iň hyzmatdaşlarynyň ammarlarynda artykmaç prosessorlar peýda boldy, ýöne ikinji ýarymýyllykda isleg artyp başlar. Şonuň üçin Intel ýokary öndürijilikli çipleriň önümçiligini artdyrmagy we başlangyç derejesindäki çözgütleriň önümçiligini azaltmagy meýilleşdirýär.


şu gün 07:59
1281

Orion arş gämisi Aýyň daşyna gaýtadan aýlanyp, Ýere ugur aldy

Amerikanyň sürüjisiz Orion synag arş gämisi awtonom režimde pes beýiklikden ikinji gezek Aýyň daşyna aýlanyp çykansoň, Ýere tarap ugur aldy diýip, NASA habar berýär. Ol Aýyň üstüne aňrybaş golaýlanda aralyk 129...

düýn 14:42
2676

Awstraliýada dünýäde iň uly radioteleskop gurlup başlandy

Awstraliýada dünýädäki iň uly radioteleskop SKA üçin antennalar gurlup başlandy. GAR-da hem bu taslamanyň çäklerinde işler dowam etdirilýär diýip, BBC ýaýlym korporasiýasy habar berdi. Muny regnum.ru ýetirýär....

düýn 13:52
11165

Hytaý eýýäm 2028-nji ýyla çenli Aýda baza gurmagy meýilleşdirýär

ABŞ ahyrsoňy Artemis maksatnamasynyň birinji döwrüne girişýänçä we onuň çäklerinde 2025-nji ýylda astronawtlaryň Aýa dolanmagyna garaşylýarka, täze maglumatlara görä, Hytaý edil şol möhletiň içinde diýen ýaly Aýda...

06.12.2022 23:40
3297

Ýaponiýanyň Hakuto-R Aý missiýasyny 7-nji dekabrda uçurmak meýilleşdirildi

Ýaponiýanyň ispace kompaniýasynyň Hakuto-R awtomatik kosmiki gämisini Aýa 7-nji dekabrda uçurmak meýilleşdirildi diýip, ýöriteleşdirilen Next Spaceflight neşiri habar berýär.  Uçurylyşyň wagty SpaceX kompaniýasynyň...