REMEZANYŇ GADYR GIJELI GÜNLERI

  • 27.04.2022 10:44
  • 26557
REMEZANYŇ GADYR GIJELI GÜNLERI

Remezan aýynyň her güni beýleki aýlaryň günleri bilen deňeşdireniňde has sogaply hasaplanylýar. Remezanyň soňky ongünlüginde bolsa bu sogaplaryň möçberi-mukdary has-da artmak bilen bolýar. Şonuň üçin şu on günüň dowamynda ýagşy amallary öňkülerdenem artdyrmak, janyň-teniň bilen ýagşy dileg-dogalara berilmek, has köp haýyr-sahawat, sadaka bermek ündelipdir. Hassalaryň hal-ýagdaýyndan habar almak, mätäje ýardam etmek, aýat-töwirleri öwrenmek maslahat berlipdir. Çünki, ýylyň iň mübärek gijesi («mübärek» sözi «bereketli» diýmegi aňladýar) bolan Gadyr gijesi şu ongünlügiň dowamyndadyr.

Pygamberimiziň hadyslarynda: «Gadyr gijesini Remezanyň soňky on gününiň täk gijelerinden gözläň» diýendigi beýan edilýär. Ýagny, Remezanyň 21, 23, 25, 27, 29 – njy gijeleriniň haýsy hem bolsa biriniň Gadyr gije bolmak ähtimallygy ýokarydyr. Musulmançylykda gije gündizden öňde hasaplanylýar. Şonuň üçin «Remezanyň 27-nji gijesi» diýlende, 26-dan 27-ne geçilýän gije göz öňünde tutulýandyr. Haýsy gijäniň Gadyr gijedigini bilmek üçin şol gijäniň aýratynlygyna, alamatlaryna üns bermek gerek. Bu babatda TmCars.info saýtymyzdaky «Gadyr gijesi we onuň alamatlary» diýen makala bilen tanşyp bilersiňiz. Şol makalada hem ýatlanylmagyna görä, Ymam Şagrany hezretleri Gadyr gijesini bilmegiň özboluşly usulyny öňe sürüpdir. Onuň pikirine görä, «...Remezan aýy şenbe güni başlasa, onda şol ýyldaky Gadyr gijesi 23-nji gijedir» diýen sözler bar. Alymyň bu pikirine esaslansak, 2022-nji ýyldaky Gadyr gijesi Apreliň 23-den 24-ne geçilýän gijä gabat gelýär. Sebäbi bu ýyl Oraza apreliň 2-sine, şenbe güni başlanypdy. Remezanyň 23-nji gijesi (ýagny, 22-den 23-ne geçilýän gije) bolsa, aprel aýynyň 23-den 24-ne geçilýän gijä gabat gelýär. Anygyny Alla bilýär.

şu gün 11:51
43

Apple iPhone X bilen Apple Watch Series 3-i resmi taýdan könelen diýip yglan etdi

Apple kompaniýasy WWDC23 tanyşdyrylyş dabarasynyň çäklerinde iOS 17, iPad OS 17, macOS 14 Sonoma we watchOS 10 operasion sistemalaryny anons etdi. Şonuň bilen birlikde haýsy gurluşlaryň täzelenmä eýe boljakdygy...

düýn 13:19
19823

71 ýaşly pensioner lotereýada 476 million dollar utdy

Nýu-Ýorkly bir pensioner 476 million dollarlyk jekpot gazandy, bu lotereýa 2002-nji ýylda çykyp başlaly bäri iň uly utuş boldy. Bu barada NY Post neşiri habar berýär. Kwinsiň 71 ýaşly ýaşaýjysy Jonni Teýlor bagtly...

düýn 12:42
10726

Türkmenistanda meşhur «Çeburaşka» rus filmi görkeziler

9-14-nji iýun aralygynda Aşgabatda Russian Film Festival ady bilen Rus kinosynyň günleri geçiriler. Şonuň çäklerinde rus režissýory Dmitriý Dýaçenkonyň «Çeburaşka» filmi türkmenistanly tomaşaçylaryň dykgatyna ýetiriler...

düýn 10:56
8043

Meizu 20 Pro iň gowy Android smartfonlarynyň reýtinginde birinji orny eýeledi

AnTuTu bençmarkynyň hünärmenleri tarapyndan düzülen täzelenen reýtinge görä, Android operasion sistemasyna esaslanýan smartfonlaryň arasynda Meizu 20 Pro lider boldy. Bu barada ferra.ru habar berýär. Bu smartfon...