Diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy: Ram Nath Kowind Türkmenistanyň Prezidentini gutlady

  • 25.04.2022 08:02
  • 2980
Diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy: Ram Nath Kowind Türkmenistanyň Prezidentini gutlady

Prezident Ram Nath Kowind Hindistan bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa tüýs ýürekden çykýan gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.

«Ýurtlarymyzyň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklar taryhy we siwilizasion baglanyşygy bilen tapawutlanýar. Biz hyzmatdaşlygymyzy köp ugurlar boýunça, şol sanda Birleşen Milletler Guramasynyň we köptaraplaýyn forumlaryň çäklerinde üstünlikli ösdürýäris. Munuň özi uly ähmiýete eýedir» diýip, Ram Nath Kowind gutlag hatynda Türkmenistana ýaňy-ýakynda amala aşyran saparyny iň ýakymly duýgular bilen ýatlaýandygyny, şol saparyň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläkde ösdürmegiň hem-de pugtalandyrmagyň meseleleriniň ara alnyp maslahatlaşylandygyny belledi.


şu gün 13:33
18

TOPH gaz geçirijisiniň durmuşa geçirilişini tizleşdirmek boýunça bilelikdäki türkmen-pakistan meýilnamasyna gol çekildi

8-nji iýunda Türkmenistanyň Döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy M.Babaýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Pakistanyň Premýer-ministri bilen duşuşdy. Bu barada türkmen daşary...

şu gün 13:24
4

Bakuda Türkmenistanyň gatnaşmagynda GDA-nyň serhet goşunlarynyň baştutanlarynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

Azerbaýjanyň paýtagtynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň agza ýurtlarynyň serhet goşunlarynyň ýolbaşçylarynyň Geňeşiniň 86-njy mejlisi geçirildi. Oňa gatnaşyjylar GDA döwletleriniň serhetlerinde durnuklylygy...

şu gün 12:39
29

Türkmenistan BMG-niň gurluşlarynyň ýurtda wekilçiligini artdyrmaga taýýardygyny mälim etdi

8-nji iýunda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň Türkmenistandaky agentlikleriniň hem-de bu guramanyň sebitleýin düzümleriniň ýolbaşçylary bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi...

şu gün 12:03
17

Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidentiniň Wengriýanyň Premýer-ministri bilen gepleşikleri başlandy

Aşgabatda Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen ýurdumyza iş sapary amala aşyrýan Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orbanyň arasynda gepleşikler başlandy. Resmi garşylanyş dabarasy tamamlanandan soňra, taraplar...