Serdar Berdimuhamedow Oleg Kononenkony Kosmonawtika güni bilen gutlady

  • 13.04.2022 05:28
  • 6147
Serdar Berdimuhamedow Oleg Kononenkony Kosmonawtika güni bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Gahrymany, tälimçi-kosmonawt-synagçy Oleg Kononenka hünär baýramy — Kosmonawtika güni mynasybetli gutlag hatyny iberdi.

Döwlet Baştutany hormatly we jogapkärli işiniň ähmiýetini belläp, oňa berk jan saglyk, bagtyýarlyk we kosmonawtikada täze açyşlary arzuw etdi.


05.02.2023 22:32
9437

2023-nji ýylyň şygaryna bagyşlanan çäreleriň Meýilnamasy tassyklanyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi mynasybetli geçiriljek çäreleriň Meýilnamasyny tassyklady. Bilim ministrligi, beýleki...

05.02.2023 22:24
8570

Çeper höwesjeň kollektiwlerine «Halk» adyny bermegiň tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanda çeper höwesjeň kollektiwlerine «Halk» adyny bermegiň tertibi we şertleri tassyklanyldy. Degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi. Bellenilişi ýaly, bu resminama Garaşsyz, hemişelik Bitarap...

28.01.2023 08:45
27588

Harby gullukçylaryň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň hem-de işgärleriniň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy. Degişli Permana Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow...

20.01.2023 08:57
9111

Fewralyň birinji ýarymynda Eýranyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri geçiriler

2023-nji ýylyň 12-14-nji fewraly aralygynda Aşgabatda Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günlerini geçirmek meýilleşdirilýär. Munuň üçin görülýän taýýarlyk barada wise-premýer M.Mämmedowa penşenbe...