Türkmenistanyň Prezidenti we Halk Maslahatynyň Başlygy Žirinowskiniň aradan çykmagy zerarly gynanç bildirdi

  • 07.04.2022 06:06
  • 38116
Türkmenistanyň Prezidenti we Halk Maslahatynyň Başlygy Žirinowskiniň aradan çykmagy zerarly gynanç bildirdi

6-njy aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine Russiýanyň Liberal-demokratik partiýasynyň başlygy Wladimir Wolfowiç Žirinowskiniň aradan çykmagy zerarly gynanç hatyny ýolladylar.

«Ol tanymal syýasatçy we döwlet işgäridi. Özüniň uzak we görnükli syýasy ýolunda türkmen-rus gatnaşyklarynyň ösdürilmegine, halklarymyzyň köpasyrlyk hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň we dostlugynyň berkidilmegine mynasyp goşant goşdy» diýip, döwlet Baştutany belledi.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hem, öz gezeginde, Wladimir Wolfowiçiň türkmen halkynyň hakyky dosty bolmak bilen, türkmen-rus gatnaşyklarynyň ösdürilmegine uly goşant goşandygyny nygtap, merhumyň dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna ýürekden gynanjyny beýan etdi.

Ýeri gelende bellesek, 6-njy aprelde RF-niň Döwlet Dumasynyň spikeri Wýaçeslaw Wolodin Russiýa Federasiýasynyň Liberal-demokratik partiýasynyň başlygy Wladimir Žirinowskiniň uzak wagtlap dowam eden keselden soň, ömrüniň 76-njy ýylynda aradan çykandygyny habar berdi. Wladimir Wolfowiç türkmen halkynyň hem ýakyn dosty hasaplanýar. Şoňa görä-de, oňa 2017-nji ýylyň aprelinde Türkmenistanda amala aşyran saparynyň çäklerinde «Hormatly il ýaşulusy» diýen at hem berlipdi.


07.02.2023 01:22
46379

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýedäki we Siriýadaky ýer titremeleriniň pidalaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana ýurduň günorta-gündogar sebitinde, Siriýa Arap Respublikasynyň...

07.02.2023 01:10
33897

Serdar Berdimuhamedow Türkiýäniň we Siriýanyň Prezidentlerine ýer titreme zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana ýurduň günorta-gündogar sebitinde, Siriýa Arap Respublikasynyň Prezidenti Başar Al Asada ýurduň demirgazyk...

02.02.2023 09:15
39278

Serdar Berdimuhamedow Pakistanyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Arif Alwä we Premýer-ministr Mian Muhammad Şahbaz Şarife ýurduň Peşewar şäherindäki metjitde bolup geçen, köp sanly adam...

01.12.2022 09:13
15394

Serdar Berdimuhamedow HHR-iň öňki Başlygynyň aradan çykmagy zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow HHR-iň öňki Başlygy Szýan Szeminiň aradan çykmagy zerarly Si Szinpine gynanç hatyny iberdi. «Ol durmuş-ykdysady ösüşinde uly üstünlikleri gazanan maksada okgunly...