Gurbanguly Berdimuhamedow 1-nji aprelden zähmet rugsadyna çykar

  • 25.03.2022 22:26
  • 55531
Gurbanguly Berdimuhamedow 1-nji aprelden zähmet rugsadyna çykar

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow 1-nji aprelden zähmet rugsadyna çykar. Degişli haýyş bilen Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisiniň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa ýüz tutdy. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Gurbanguly Berdimuhamedow köp ýyl bäri ýolbaşçy wezipede işleýändigini, 25 ýyl syýasat bilen meşgul bolandygyny, şu döwürde işiň köp bolmagy bilen bagly dynç almaga doly derejede wagtynyň bolmandygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, Gurbanguly Berdimuhamedow 1-nji aprelden zähmet rugsadynyň berilmegini sorap ýüz tutdy. 

Bu döwürde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy täze kitaplaryny tamamlap, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hem Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara Forumyny, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýanyň zenanlar dialogyny hem-de beýleki halkara çärelerini ýokary derejede geçirmäge taýýarlyk görjekdigini belledi. 

Dynç alyş döwründe Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň wezipe borçlaryny Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary Kasymguly Babaýew ýerine ýetirer. 


düýn 10:29
6379

«Galkynyş» Monte-Karlodaky sirk sungaty halkara festiwalynda çykyş eder

«Galkynyş» at üstündäki oýunlar topary Monte-Karloda geçiriljek 47-nji Sirk sungaty Halkara festiwalyna gatnaşmak üçin resmi çakylyk aldy. Iň abraýly sirk şüweleňleriniň biri bolan bu festiwal 2025-nji ýylyň ýanwarynda...

28.01.2023 08:45
26401

Harby gullukçylaryň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň hem-de işgärleriniň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy. Degişli Permana Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow...

28.01.2023 06:23
10870

Aşgabatda dünýäniň nusgawy aýdymlaryndan düzülen konsert geçiriler

Aşgabatdaky Mukamlar köşgi 4-5-nji fewralda geçiriljek dünýä ýurtlarynyň nusgawy hor eserleriniň we kinofilmleriniň aýdymlaryndan düzülen konserte çagyrýar. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň...

28.01.2023 00:11
18236

Türkmenistanyň Merkezi banky: 1 mln-a golaý adam internet-bankingden peýdalanýar

2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndaky ýagdaýa görä, Türkmenistanda internet-bankingi ulanyjylaryň umumy sany 932,7 müňe ýetdi. Bu barada ORIENT agentligi Muňa ýurduň Merkezi bankynyň saýtynda çap edilen maglumatlar...