Gurbanguly Berdimuhamedow 1-nji aprelden zähmet rugsadyna çykar

  • 25.03.2022 22:26
  • 56138
Gurbanguly Berdimuhamedow 1-nji aprelden zähmet rugsadyna çykar

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow 1-nji aprelden zähmet rugsadyna çykar. Degişli haýyş bilen Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisiniň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa ýüz tutdy. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Gurbanguly Berdimuhamedow köp ýyl bäri ýolbaşçy wezipede işleýändigini, 25 ýyl syýasat bilen meşgul bolandygyny, şu döwürde işiň köp bolmagy bilen bagly dynç almaga doly derejede wagtynyň bolmandygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, Gurbanguly Berdimuhamedow 1-nji aprelden zähmet rugsadynyň berilmegini sorap ýüz tutdy. 

Bu döwürde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy täze kitaplaryny tamamlap, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hem Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara Forumyny, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýanyň zenanlar dialogyny hem-de beýleki halkara çärelerini ýokary derejede geçirmäge taýýarlyk görjekdigini belledi. 

Dynç alyş döwründe Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň wezipe borçlaryny Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary Kasymguly Babaýew ýerine ýetirer. 


şu gün 10:01
8764

Milli senenamada Ýaldyrakdan öňki döwür başlanýar. Munda howa biçak gyzýar

22-nji iýuldan 12-nji awgusta çenli milli senenamada Üçýyldyz döwri dowam edýär. Bu döwür howa biçak gyzyp, jöwzaly günler hatar bolup gelýär, epgekli ýeller öwsüp durýar. “Göräýmäge, onçakly uzaga çekmese-de,...

şu gün 01:16
2286

Noýabr aýynda Türkmenistanda “Gorkut ata” atly halkara kinofestiwaly geçiriler

2024-nji ýylyň 4-5-nji noýabrynda ýurdumyzda “Gorkut ata” atly halkara kinofestiwaly geçirmek meýilleşdirilýär. Degişli teklibi wise-premýer M.Mämmedowa 19-njy iýulda Hökümet mejlisiniň barşynda döwlet Baştutanynyň...

16.07.2024 11:12
11674

Aşgabatda Awtokombinat — Awtomenzil ugry boýunça täze awtobus ugry işe girizildi

2024-nji ýylyň 14-nji iýulyndan Aşgabatda 72-nji «Awtokombinat — Awtomenzil» ugry boýunça täze awtobus gatnawy ýola goýuldy.  Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň...

15.07.2024 16:28
4092

Aşgabadyň kinoteatrlarynda 15 – 21-nji iýulda görkeziljek filmler we multfilmler

Paýtagtymyzyň kinoteatrlarynda tomaşaçylar üçin şu hepde komediýa, horror, hereketli film ýaly dürli žanrdaky filmler, şeýle-de multfilmler hödürlenýär. “Aşgabat” kinoteatry: Duşenbe güni (15-nji iýul) 17:00 –...