Habib Nurmagomedow UFC-niň Şöhrat zalyna girizildi

  • 07.03.2022 08:15
  • 13930
Habib Nurmagomedow UFC-niň Şöhrat zalyna girizildi

Russiýanyň garyşyk başa-baş söweş boýunça 33 ýaşly pälwany we UFC-niň ýeňil agramdaky eks-çempiony Habib Nurmagomedow promouşeniň Şöhrat zalyna girizildi. Bu barada UFC-niň Instagram sahypasynda habar berilýär.

"Bürgüt UFC-niň Şöhrat zalynda ýerledi. UFC-niň Şöhrat zalynyň 2022 ýylda ilkinji bolup üstüni ýetiren pälwan bolmagy bilen Habibi tüýs ýürekden gutlaýarys" - UFC-niň metbugat gullugynyň neşirlere beren teswiri şeýle ýaňlanýar.

Bu waka UFC 272 turniriniň dowam edýän pursadynda bolup geçdi, şonda Umar Nurmagomedow birinji tapgyrda Braýan Kelleherden üstün geldi.
UFC-niň Şöhrat zalynda aýratyn tapawutlanan türgenler bellige alynýar. Oňa guramanyň we sportuň ösüşine ykbal çözüji täsirini ýetiren adamlaryň atlary girizilýär. Nurmagomedow UFC-niň Şöhrat zalynda Russiýanyň ilkinji wekili bolar.
Ýadymyza salsak, Nurmagomedow karýerasynyň soňky söweşini 2020 ýylyň oktýabrynda geçiripdi, şonda UFC 254 turniriniň ikinji tapgyrynda "üçburçluk" demikdiriji usulyny ulanyp, Jastin Getjini ýeňipdi. Söweşden soň russiýaly pälwan garyşyk başa-baş söweşdäki çykyşaryny tamamlamak kararyna gelendigini yglan edipdi. Onuň hasabynda MMA-da 29 tutluşykda 29 ýeňiş, şol sanda UFC-de 13 tutluşykda 13 ýeňiş bar. 


20.11.2022 12:26
22097

Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň çempiony boldy

Russiýaly pälwan Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň guşagyny almak ugrundaky titul tutluşygynda braziliýaly türgen Patriki Freýreni ýeňdi. Bellator 288 turniri şenbä geçilen gije Çikagoda geçdi. Nurmagomedow...

19.11.2022 18:13
28765

Fýodor Ýemelýanenko karýerasynda soňky göreşini 4-nji fewralda Beýdere garşy geçirer

Garyşyk stiliň russiýaly pälwany Fýodor Ýemelýanenko amerikaly türgen Raýan Beýdere garşy karýerasynda soňky tutluşygyny geçirer. Bu barada anna güni Bellator guramasynyň metbugat gullugy habar berdi. Agyr agramda...

16.11.2022 14:05
18688

Islam Mahaçew UFC-niň iň gowy söweşijileriniň reýtinginde ikinji orna çykdy

Ýeňil agramda Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) çempiony Islam Mahaçew agram kategoriýasyna garamazdan promouşeniň reýtinginde üçünji orundan ikinji orna galdy. Bu barada guramanyň saýtyna salgylanyp, rsport.ria...

14.11.2022 18:27
26021

UFC Mahaçew bilen Wolkanowskiniň arasyndaky söweşi yglan etdi

Absolýut söweş çempionaty (UFC) resmi Telegram kanalynda ýeňil agramda guramanyň çempiony titulynyň eýesi, garyşyk stiliň (MMA) russiýaly söweşijisi Islam Mahaçew bilen ýarym ýeňil diwizionda çempion hem-de agram...