Türkmen Lideri täze doglan alabaýa Eýýam diýip at goýdy

  • 24.02.2022 07:48
  • 12389
Türkmen Lideri täze doglan alabaýa Eýýam diýip at goýdy

23-nji fewralda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna gelip, bu ýerde behişdi bedewler bilen didarlaşdy hem-de edebi döredijilik bilen meşgullandy.      

Döwlet Baştutany bu ýerde, ilki bilen, şu ýylyň 18-nji ýanwarynda Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynyň alnyp barylýan ýerine barýan pursadynda täze dünýä inen we atşynaslaryň haýyşy boýunça at goýan taýçanagy bilen didarlaşdy. Mälim bolşy ýaly, türkmen Lideri 2022-nji ýylyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrylandygyndan ugur alyp, bu taýçanaga Zaman diýip at dakypdy...

Soňra Halkara “Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasynyň agzalary tarapyndan Zaman atly taýçanak bilen bir günde dünýä inen alabaýa at dakyp bermek haýyş edildi. Döwlet Baştutany ýakynda ýurdumyzyň hemmetaraplaýyn ösüşiniň täze tapgyryny öz içine alýan we halkymyz bilen bilelikde maslahatlaşylyp kabul edilen “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýen şygaryň hormatyna täze dünýä inen alabaýa Eýýam diýip at goýdy.

Türkmen Lideri: «Goý, bu alabaý ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan ösüşiniň täze eýýamynyň batly gadamlarynyň, halkymyzyň belent ruhunyň nyşanyny özünde jemläp, edermenligiň, wepadarlygyň ajaýyp nusgasyny görkezsin!» diýip, ýagşy arzuwlar etdi.

Soňra döwlet Baştutany Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynyň meýdançasynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk baýramynyň dabaralandyrylýan pursatlarynda hoşallygyň nyşany hökmünde halkymyz tarapyndan sowgat berlen Garaşsyz atly ajaýyp gyr at bilen didarlaşdy hem-de onuň bilen birsellem gezim etdi.


düýn 23:11
342

Türkmenistan Türkiýede ýer titremede şehit bolanlary ýatlap, sadaka berer

Türkmenistanda ýakyn wagtda Türkiýede agyr betbagtçylyk zerarly şehit bolanlary ýatlap «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda sadaka berler. Bu barada Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow ...

07.02.2023 08:41
5689

Ahalteke atçylyk sungatyny ÝUNESKO girizmäge hödürlemek meýilleşdirilýär

2023-nji ýylda ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizmek üçin «Ahalteke atçylyk sungaty we atlary bezemek däpleri» atly milli hödürnama hödürlendi. Bu barada 6-njy fewralda Daşary işler...

05.02.2023 22:32
9401

2023-nji ýylyň şygaryna bagyşlanan çäreleriň Meýilnamasy tassyklanyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi mynasybetli geçiriljek çäreleriň Meýilnamasyny tassyklady. Bilim ministrligi, beýleki...

05.02.2023 22:24
8534

Çeper höwesjeň kollektiwlerine «Halk» adyny bermegiň tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanda çeper höwesjeň kollektiwlerine «Halk» adyny bermegiň tertibi we şertleri tassyklanyldy. Degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi. Bellenilişi ýaly, bu resminama Garaşsyz, hemişelik Bitarap...