Sergeý Lebedewe «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna» ýubileý medaly gowşuryldy

  • 20.01.2022 06:29
  • 4686
Sergeý Lebedewe «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna» ýubileý medaly gowşuryldy

18-nji ýanwarda Moskwada GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy — Ýerine ýetiriji sekretary Sergeý Lebedew bilen Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Batyr Niýazliýewiň arasynda duşuşyk geçirildi. Taraplar Türkmenistanyň GDA bilen özara gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmegiň geljegi uly ugurlary barada pikir alyşdylar.

Duşuşygyň dowamynda ilçi Batyr Niýazliýew Sergeý Lebedewe  Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna» atly ýubileý medalyny gowşurdy.

Ýeri gelende bellesek, «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna» ýubileý medaly ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli döredildi. 2020-nji ýylyň dekabrynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow daşary ýurtlaryň raýatlarynyň bir toparyny bu ýubileý medaly bilen sylaglamak hakynda Permana gol çekdi.


26.11.2022 09:12
19537

Balkan welaýatynyň Serdar etrap häkimliginiň ady üýtgedildi, käbir häkimlikleri ýatyryldy

Türkmenistanyň Prezidenti Balkan welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen baglylykda, Balkan welaýatynyň Serdar etrap häkimliginiň adyny üýtgedip, ony Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrap häkimligi...

26.11.2022 09:02
20667

Ahal welaýatynyň Tejen şäher häkimligi ýatyryldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen baglylykda, Ahal welaýatynyň Tejen şäher häkimligini ýatyrmak hakynda Karara gol çekdi. Bu barada «Watan»...

25.11.2022 17:33
17865

Gurbanguly Berdimuhamedow noýabrda Koreýa Respublikasyna resmi sapar bilen barar

Şu ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Koreýa Respublikasyna boljak birinji resmi sapary parlament ugry boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň taryhynda...

25.11.2022 09:23
16004

Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy

24-nji noýabrda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça Balkan welaýatynda iş saparynda bolmagynyň çäklerinde Milli Geňeşiň, Ministrler...