Sergeý Lebedewe «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna» ýubileý medaly gowşuryldy

  • 20.01.2022 06:29
  • 5069
Sergeý Lebedewe «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna» ýubileý medaly gowşuryldy

18-nji ýanwarda Moskwada GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy — Ýerine ýetiriji sekretary Sergeý Lebedew bilen Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Batyr Niýazliýewiň arasynda duşuşyk geçirildi. Taraplar Türkmenistanyň GDA bilen özara gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmegiň geljegi uly ugurlary barada pikir alyşdylar.

Duşuşygyň dowamynda ilçi Batyr Niýazliýew Sergeý Lebedewe  Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna» atly ýubileý medalyny gowşurdy.

Ýeri gelende bellesek, «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna» ýubileý medaly ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli döredildi. 2020-nji ýylyň dekabrynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow daşary ýurtlaryň raýatlarynyň bir toparyny bu ýubileý medaly bilen sylaglamak hakynda Permana gol çekdi.


düýn 21:18
1342

Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary bilen duşuşdy

Şu gün, 1-nji dekabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow COP28 maslahatynyň çäklerinde BMG-niň Daşky gurşaw boýunça maksatnamasynyň (UNEP) Ýerine ýetiriji direktory, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň...

düýn 21:06
2279

Serdar Berdimuhamedow: Türkmenistan teklip edilýän Howa we Saglyk boýunça Jarnamany goldaýar

Prezident Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly Konwensiýasynyň taraplarynyň nobatdaky 28-nji mejlisindäki (COP28) çykyşynda, Türkmenistan teklip edilýän Howa we Saglyk boýunça Jarnamany...

düýn 20:58
2431

Türkmenistan BMG-niň howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalar boýunça Sebit merkezini açmak başlangyjyny tassyklady

Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly Konwensiýasynyň taraplarynyň nobatdaky 28-nji mejlisindäki (COP28) çykyşynda, Türkmenistanda BMG-niň howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalar...

düýn 19:46
3108

Türkmenistan Ählumumy metan borçnamasyna goşuldy

Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedow Dubaýda dowam edýän BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 28-nji maslahatynyň (COP-28) plenar mejlisinde eden çykyşynda habar...