Berdimuhamedow täze doglan taýçanaga Zaman diýip at dakdy

  • 18.01.2022 23:08
  • 14363
Berdimuhamedow täze doglan taýçanaga Zaman diýip at dakdy

 18-nji ýanwarda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň täze edara ediş merkezinde alnyp barylýan gurluşyklar bilen tanyşmak maksadynda, ilki bilen, Halkara ahalteke atçylyk-sport toplumyna baryp, täze ýylyň ilkinji günlerinde doglan täze taýy gördi.  

Bu ýerde türkmen Liderini atşynas Orazmyrat Annalyýew garşylady. Söhbetdeşlikde döwlet Baştutany onuň hal-ýagdaýy, alyp barýan işleri hem-de atlaryň nesil ugurlary bilen gyzyklandy. Atşynas täze taýçanaga at dakyp bermegi haýyş edeninde, türkmen Lideri 2022-nji ýylyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary bilen geçýändigini göz öňünde tutup, taýa Zaman diýip at goýdy we käbesi Oglabat ejäniň alajasyny dakdy.  
Döwlet Baştutany täze ýylyň ilkinji günlerinde täze taýyň dünýä inmeginiň buşluk getirendigini aýdyp, milli seýisçilik sungatyny ösdürmäge, atlaryň tohum arassalygyny saklamaga mundan beýläk-de üns beriljekdigini nygtady.
Ýeri gelende bellesek, Zaman atly täze doglan taýçanak Gözbaş we Keýkilhan atly atlaryň neslinden bolup, meşhur Pereňiň ugruna degişlidir.


01.02.2023 10:29
8074

«Galkynyş» Monte-Karlodaky sirk sungaty halkara festiwalynda çykyş eder

«Galkynyş» at üstündäki oýunlar topary Monte-Karloda geçiriljek 47-nji Sirk sungaty Halkara festiwalyna gatnaşmak üçin resmi çakylyk aldy. Iň abraýly sirk şüweleňleriniň biri bolan bu festiwal 2025-nji ýylyň ýanwarynda...

28.01.2023 08:45
26716

Harby gullukçylaryň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň hem-de işgärleriniň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy. Degişli Permana Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow...

28.01.2023 06:23
10953

Aşgabatda dünýäniň nusgawy aýdymlaryndan düzülen konsert geçiriler

Aşgabatdaky Mukamlar köşgi 4-5-nji fewralda geçiriljek dünýä ýurtlarynyň nusgawy hor eserleriniň we kinofilmleriniň aýdymlaryndan düzülen konserte çagyrýar. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň...

28.01.2023 00:11
18371

Türkmenistanyň Merkezi banky: 1 mln-a golaý adam internet-bankingden peýdalanýar

2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndaky ýagdaýa görä, Türkmenistanda internet-bankingi ulanyjylaryň umumy sany 932,7 müňe ýetdi. Bu barada ORIENT agentligi Muňa ýurduň Merkezi bankynyň saýtynda çap edilen maglumatlar...