Syýahaty uzak aralykdan iş bilen utgaşdyrmak üçin iň gowy ýurtlar belli boldy

  • 13.01.2022 23:39
  • 6480
Syýahaty uzak aralykdan iş bilen utgaşdyrmak üçin iň gowy ýurtlar belli boldy

Portugaliýa uzak aralykdan işi syýahat bilen utgaşdyrmak isleýänler üçin 2022-nji ýylyň iň gowy syýahat ugry boldy. Bu barada Lenta.ru-nyň redaksiýasyna gelip gowşan syýahaty meýilleşdirmek üçin Momondo onlaýn serwisiniň gözleg netijelerinden belli boldy.

Şeýlelikde, hünärmenler ýurtda klimatyň amatlydygyny, jenaýatçylygyň derejesiniň pesdigini, güýmenjeleriň köp görnüşlidigini, şeýle-de bahalaryň pesdigini bellediler. Ýene bir gowy tarapy – uzak aralykdan işleýänler Portugaliýa girmek üçin ýörite wiza alyp bilerler.

Zähmet çekmek we dynç almak üçin iň gowy şertleri bolan lider döwletleriň üçlügine Ispaniýa we Rumyniýa hem girdi. Onlukda Mawrikiý, Ýaponiýa, Malta, Kosta-Rika, Panama, Çehiýa we Germaniýa-da bar.

Russiýa bu sanawda Şweýsariýadan, Täze Zelandiýadan, ABŞ-dan we Çernogoriýadan öňe geçip, 48-nji orny eýeledi. Umuman alanyňda, sanawa dünýäniň 111 ýurdy girdi. Hünärmenler alty kategoriýada 22 faktor boýunça ugurlary seljerdiler: azyk we ýaşaýyş jaý bahalary, durmuş harajatlary, transportyň bahasy we elýeterliligi, saglyk we howpsuzlyk, uzak aralykdan işlemek üçin şertler, sosial durmuş we howa.


07.02.2023 08:34
8627

Hytaý 20 ýurda çykyş syýahatyny gaýtadan dikeltdi

Hytaý 6-njy fewraldan guramaçylykly syýahatçylar toparlary üçin syýahatçylyk saparlaryny synag görnüşinde gaýtadan dikeldýär. Bu barada TASS-a salgylanyp, gazeta.ru habar berýär. Agentligiň belleýşi ýaly, häzirki...

02.02.2023 13:39
9778

2022-nji ýylda Türkiýäniň syýahatçylykdan gazanan girdejisi 46 mlrd dollardan geçdi

Türkiýe syýahatçylyk pudagyndan gazanan girdejisi boýunça täze rekord goýdy. Girdeji 2022-nji ýylyň jemi boýunça 46 mlrd dollardan gowrak bolup, bu bir ýyl ozalky görkezijiden 53,4% köpdür diýip, Türkiýäniň Statistika...

29.01.2023 11:06
16019

Gazagystanda daşary ýurtlularyň ýurda giriş düzgünlerine üýtgetmeler güýje girdi

Gazagystanda 27-nji ýanwarda daşary ýurtlularyň ýurda giriş düzgünlerine girizilen üýtgetmeler güýje girdi we “wizaran” – gysga möhletleýin çykyş bilen ýurtda bolmagyň möhletini ençeme gezek “nol etmek” mümkinçiligi...

15.01.2023 21:44
15103

51 gün: Hindistanda dünýäde iň uzak derýa syýahaty işe girizildi

Hindistanyň we Bangladeşiň derýalary arkaly uzaklygy 3,2 müň km bolan gämi syýahaty Gangyň kenarynda ýerleşýän Waranasi şäherinde başlady. “The Pioneer” gazetiniň habar bermegine görä, dünýädäki iň uzak derýa syýahatynyň...