«Sahawatly söwda»: harytlara 50 göterime çenli arzanladyş

 • 26.12.2021 01:19
 • 20364
«Sahawatly söwda»: harytlara 50 göterime çenli arzanladyş

Täze ýyl baýramy mynasybetli, 2021-nji ýylyň 25 — 31-nji dekabry aralygynda Aşgabatdaky «Türkmenistan» döwlet söwda merkeziniň dükanlarynda «Sahawatly söwda» atly dürli görnüşli harytlaryň 10 göterimden 50 göterime çenli arzanladyş çäresi guralýar:

Aşgabat şäherinde:

 • «Aşgabat» söwda we dynç alyş merkezi;
 • «Berkarar» söwda-dynç alyş merkezi;
 • «Bereketli» bazarly söwda merkezi;
 • «Çagalar dünýäsi» söwda we dynç alyş merkezi;
 • «Aşgabat» söwda merkezi;
 • «Bagtyýarlyk» söwda-dynç alyş merkezi;
 • «Gülzemin» söwda-dynç alyş merkezi;
 • «Paýtagt» söwda merkezi;
 • «Altyn Asyr» harytşynaslyk merkezi.

Welaýatlarda:

 • Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherindäki «Hazar» söwda merkezi;
 • Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherindäki «Rysgal» söwda we dynç alyş merkezi;
 • Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki «Lebap» söwda we dynç alyş merkezi;
 • Mary welaýatynyň Mary şäherindäki «Ýüpek ýoly» söwda we dynç alyş merkezi.

düýn 08:47
3473

Türkmen keşdeçilik sungaty ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna goşuldy

Türkmen keşdesi ÝUNESKO-nyň adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi. Degişli karar Marokko Patyşalygynyň Rabat şäherinde maddy däl mirasy goramak boýunça Hökümetara komitetiniň 17-nji mejlisinde...

02.12.2022 23:53
9556

Bitaraplyk güni mynasybetli Aşgabatda we welaýatlarda konsertler geçiriler

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli 2022-nji ýylyň dekabr aýynyň 4-9-y aralygynda Aşgabat şäherinde we welaýatlarda medeniýet we sungat ussatlarynyň konserti geçiriler. Bu barada TmCars.info Türkmenistanyň Döwlet...

19.11.2022 09:10
6738

Türkmenistanda Ýaşlar guramasynyň «Arkadagly ýaşlar» atly elektron žurnaly dörediler

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň ýanynda «Arkadagly ýaşlar» atly elektron žurnaly döretmek göz öňünde tutulýar. Wise-premýer N.Amannepesowyň Hökümet mejlisinde habar berşi...

19.11.2022 08:52
4003

23-25-nji noýabrda Türkmenistanda Täjigistanyň Medeniýet günleri geçiriler

23 — 25-nji noýabrda Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň geçirilmegine taýýarlyk görülýär. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi. Bellenilişi...