Hususy pudakda iş alyp barýanlaryň 10-syna ýubileý medal berildi

 • 23.12.2021 18:07
 • 8665
Hususy pudakda iş alyp barýanlaryň 10-syna ýubileý medal berildi

Garaşsyz döwletimiziň we mähriban halkymyzyň öňünde bitiren hyzmatlaryny, köp ýyllaryň dowamynda çeken halal we yhlasly zähmetini nazara alyp, şeýle hem Bitarap döwletimiziň beýik Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli, Türkmenistanyň Prezidenti degişli Permana gol çekdi.

Resminama laýyklykda, ýurdumyzyň şu raýatlary «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglanylýar:

 • Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Söwda-kooperatiw mekdebiniň mugallymy Hojamuhammet Muhammedow,
 • «Altyn nesil» hojalyk jemgyýetiniň alyp baryjy inženeri Kakajan Täşliýew,
 • «Ýigit» hojalyk jemgyýetiniň esaslandyryjysy Eziz Agamuradowiç Dowranow,
 • «Ak-gaýa» hojalyk jemgyýetiniň direktorynyň orunbasary Şamurat Hojamowiç Apowow,
 • Balkan welaýatyndan telekeçi Myratdurdy Sapardurdyýewiç Näzliýew,
 • «Uly ynam» daýhan hojalygynyň esaslandyryjysy Merdan Baýramdurdyýewiç Atdaýew,
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Lebap welaýaty boýunça bölüminiň müdiri Şöwket Ýagmyrowiç Kerimberdiýew,
 • Lebap welaýatyndan telekeçi Alym Gurbandurdyýewiç Joraýew,
 • «Erkin gurluşyk» hususy kärhanasynyň esaslandyryjysy Toýly Erkinowiç Çaryýew,
 • Mary welaýatyndan telekeçi Guwançmyrat Tirkişowiç Orazow.

03.12.2022 08:47
4391

Türkmen keşdeçilik sungaty ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna goşuldy

Türkmen keşdesi ÝUNESKO-nyň adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi. Degişli karar Marokko Patyşalygynyň Rabat şäherinde maddy däl mirasy goramak boýunça Hökümetara komitetiniň 17-nji mejlisinde...

02.12.2022 23:53
11083

Bitaraplyk güni mynasybetli Aşgabatda we welaýatlarda konsertler geçiriler

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli 2022-nji ýylyň dekabr aýynyň 4-9-y aralygynda Aşgabat şäherinde we welaýatlarda medeniýet we sungat ussatlarynyň konserti geçiriler. Bu barada TmCars.info Türkmenistanyň Döwlet...

19.11.2022 09:10
6769

Türkmenistanda Ýaşlar guramasynyň «Arkadagly ýaşlar» atly elektron žurnaly dörediler

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň ýanynda «Arkadagly ýaşlar» atly elektron žurnaly döretmek göz öňünde tutulýar. Wise-premýer N.Amannepesowyň Hökümet mejlisinde habar berşi...

19.11.2022 08:52
4023

23-25-nji noýabrda Türkmenistanda Täjigistanyň Medeniýet günleri geçiriler

23 — 25-nji noýabrda Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň geçirilmegine taýýarlyk görülýär. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi. Bellenilişi...