Berdimuhamedow Bitaraplyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy

  • 13.12.2021 14:39
  • 4140
Berdimuhamedow Bitaraplyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy

12-nji dekabrda ir säher bilen Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Watanymyzyň Bitaraplygynyň 26 ýyllygy mynasybetli Bitaraplyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy. Oňa Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, ýurdumyzda işleýän daşary ýurtly ilçileri, Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary we beýleki myhmanlar gatnaşdylar.  

Gül goýmak dabarasyna ýurdumyzyň baky Bitaraplygynyň 26 ýyllyk dabaralarynyň çäklerinde geçirilen “Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty — halkara howpsuzlygyň, durnuklylygyň we ösüşiň binýady” atly halkara maslahata gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary Husraw Noziri, Türki Döwletleriň Guramasynyň Baş sekretary Bagdad Amreýew, Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) Baş sekretary Dýusen Kaseinow, Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça Ýörite wekili Teri Hakala we beýleki myhmanlar hem gatnaşdylar.

Türkmen Lideri Bitaraplyk binasynyň etegine gül çemenini goýdy. Soňra Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary we ähli dabara gatnaşyjylar döwlet Baştutanymyzyň göreldesine eýerip, binanyň etegine gül desselerini goýdular.


düýn 12:40
1280

Bişkekde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan tegelek stol geçirildi

29-njy noýabrda J.Balasagyn adyndaky Gyrgyzystanyň milli uniwersitetinde Türkmenistanyň Gyrgyzystandaky (Bişkek ş.) ilçihanasy tarapyndan Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan...

düýn 11:50
1889

Aşgabadyň we welaýatlaryň teatrlarynda dünýä nusgawy sahna eserleri görkeziler. Wagty we tertibi

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 28 ýyllygy mynasybetli Aşgabatdaky hem-de ýurdumyzyň welaýatlaryndaky teatrlarda «Hemişelik Bitaraplyk — dost–doganlyk binýady» atly dünýä nusgawy sahna eserleriniň hepdeligi...

30.11.2023 23:28
4767

Türkmenistan «Asyrlaryň yzlary» atly halkara ylmy ýygyndyny neşir etmäge taýýarlanýar

Türkmenistanyň taryhy we medeni ýadygärliklerinde geçirilen ylmy barlaglaryň dowamynda soňky ýyllarda toplanan ylmy maglumatlary dünýäniň ylmy jemgyýetçiligine giňden tanatmak maksady bilen, «Asyrlaryň yzlary» ...

30.11.2023 20:52
2118

Pakistanda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli ylmy maslahat geçirildi

2023-nji ýylyň 27-nji noýabrynda Türkmenistanyň Pakistan Yslam Respublikasyndaky ilçihanasy PYR-yň Parahatçylygy öwreniş we diplomatiýa instituty bilen bilelikde Gündogaryň beýik akyldary we şahyry Magtymguly Pyragynyň...