Bitaraplyk — taryha ýaň salan aýratynlyk

  • 12.12.2021 22:32
  • 6592
Bitaraplyk — taryha ýaň salan aýratynlyk

11-nji dekabrda paýtagtymyzyň Maslahatlar merkezinde her ýylyň 12-nji dekabrynda bellenilýän Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanyp, «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty – halkara howpsuzlygynyň, durnuklylygyň we ösüşiň binýady» atly halkara maslahaty geçirildi. Onuň dabaraly umumy mejlisine Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.

Dünýä biziň ýurdumyzy ykdysady ösüşleriň we baý mümkinçilikleriň, asudalygyň, bagtyýarlygyň mekany hökmünde tanaýar. Dünýä biziň döwletimizi bu gün Bitaraplygyň mekany  hökmünde tanaýar. Häzirki zaman syýasy dünýäsiniň soňky çärýek asyrlyk wakalary Türkmenistan döwletimiziň Hemişelik Bitaraplyk derejesine doly ygrarly bolup gelýändigini görkezdi.

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryndaky 50-nji ýubileý maslahatynda kabul edilen “Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy” atly BMG-niň ýörite kararnamasyna laýyklykda, ýurdumyz Milletler Bileleşigi tarapyndan ykrar edilen ilkinji bitarap döwlet bolup durýar. Bu dünýäniň syýasy taryhynda we halkara gatnaşyklarynda  täze gözýetimleri açan ilkinji resmi ädimlerdir.   

BMG agza döwletleriň şeýle möhüm derejäni biragyzdan makullamagy dünýä tejribesinde henize çenli bolan waka däldir. Garaşsyzlygyny alanyna köp wagt geçmedik Türkmenistan döwletimiziň halkara syýasaty üçin täze bir nusgalyk ýoly öňe sürüp bilmegi we dünýä döwletleriniň ynamyny gazanmagy taryhy pursatdyr. 2015-nji ýylda bu halkara hukuk derejäniň Birleşen Milletler Guramasynda täzeden ykrar edilmegi bolsa, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Bitaraplyk syýasaty bilen dünýä bileleşiginde iň ygtybarly hyzmatdaşa öwrülmegi başaran Türkmenistan döwletimiziň özüne mahsus syýasy ýol-ýörelgä ygrarly bolup gelýändigini subut edýär.

Bitaraplyk syýasatymyzyň häsiýetli aýratynlyklary - parahatçylyk söýüjilik hem-de hoşniýetli gatnaşyklar dünýä döwletleri bilen deňhukukly hem-de özara bähbitli hyzmatdaşlygy ýola goýmakda we berkitmekde aýratyn ähmiýete eýedir.

2019-njy ýylyň 12-nji sentýabrynda BMG-niň Baş Assambleýasy agza döwletleriň 73-siniň awtordaş bolmagynda Türkmenistanyň başlangyjy boýunça 2021-nji ýyly – Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýip yglan etmek hakyndaky Kararnama kabul edildi.  Bitaraplyk – halklaryň arasyndaky  dost-doganlyk, parahatçylyk söýüjilik, agzybirlik we arkalaşyk, birek-birege ynam-hormat ýaly ýörelgeleri dünýä derejesinde dabaralandyrýar.


düýn 17:20
5317

Aşgabatda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýy geçirildi

Şu gün, 28-nji ýanwarda Aşgabadyň «Mekan» köşgünde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýy geçirildi. Oňa Ýaşlar guramasynyň Aşgabatdan hem-de ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan...

düýn 17:06
7529

Türkmenistanyň ilçisi Pakistanyň energetika ministri bilen duşuşyk geçirdi

Penşenbe güni Yslamabatda türkmen ilçisi Atajan Möwlamow Pakistan Yslam Respublikasynyň Federal energetika ministri Hurram Dastgir Han bilen Türkmenistanyň hem-de Pakistanyň arasynda ýangyç-energetika pudagyndaky...

düýn 16:32
10008

Türkmen-german syýasy geňeşmeleriniň nobatdaky tapgyry geçirildi

Anna güni Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew hem-de Germaniýanyň Federal Daşary işler ministrliginiň Gündogar Ýewropa, Kawkaz we Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça wekili Mattias Lýuttenberg...

düýn 08:52
6183

Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýy geçiriler

28-nji ýanwarda, şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýy geçiriler. Döwletimiziň işjeň hem-de öňdebaryjy jemgyýetçilik guramasynyň nobatdaky gurultaýynyň açylmagy mynasybetli...