Hytaýly kosmonawtlar 13 ýyldan soň ilkinji gezek kosmosa çykdylar

  • 08.07.2021 12:50
  • 5227
Hytaýly kosmonawtlar 13 ýyldan soň ilkinji gezek kosmosa çykdylar

Soňky 13 ýylda ilkinji gezek taikonawtlar (Hytaýda kosmonawtlar şeýle atlandyrylýarlar) kosmosa çykdylar. Bu barada msn.com habar berdi.

Muny Hytaýyň orbital stansiýasynyň ekipažynyň agzalary Liu Boming we Tang Hongbo amala aşyrdylar. Modulda jemi üç sany taýkonawt bar. Kosmos gämisiniň daşyndaky işlerde iki adam işledi we ekipažyň serkerdesi Ne Haýşeng stansiýanyň içindäki kömekçi işler bilen meşgullandy diýip, çeşme belleýär.
Ýatlap geçsek, 17-nji iýunda Hytaý "Şençžou-12" kosmos gämisi arkaly daşaýjy raketany uçurdy. Gämi Hytaýyň "Týangun" orbital stansiýasynda uçdy. Ekipažyň sentýabr aýynda Ýere gaýdyp gelmegine garaşylýar.
Taýkonawtlaryň biri Lýu Bomingiň eýýäm 2008-nji ýylda kosmosa uçup, Hytaýyň ilkinji gezek kosmos giňişligine çykyşyna gatnaşandygyny bellemelidiris.


01.05.2024 23:44
30834

Hytaýyň Guançžou şäherine topuň ululygyndaky doly ýagdy

Hytaýyň 13,8 million ilatly Guançžou şäherine topuň ululygyna barabar ölçegde doly ýagdy. Tebigy betbagtçylyk güýçli tupandan soň bolup geçdi diýip, Naked Science ýazýar. Doly binalaryň penjirelerini döwdi, awtoulaglara...

20.12.2023 13:14
38492

Türkmenistanyň Prezidenti we Halk Maslahatynyň Başlygy Hytaýyň Başlygyna gynanç bildirdiler

Prezident Serdar Berdimuhamedow we türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpine ýurduň Gansu we Sinhaý welaýatlarynda bolup geçen...

09.09.2023 16:15
29907

Gonkonga 139 ýylyň içinde iň güýçli çabga geldi

Hytaýa güýçli çabga geldi. Gonkongda 140 ýyldan gowrak wagtyň içinde gelen iň güýçli çabga sebäpli 100-den gowrak adam şikes aldy we azyndan bir adam heläk boldy. Günorta Hytaý hem tebigy betbagtçylyga sezewar...

01.12.2022 09:13
16535

Serdar Berdimuhamedow HHR-iň öňki Başlygynyň aradan çykmagy zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow HHR-iň öňki Başlygy Szýan Szeminiň aradan çykmagy zerarly Si Szinpine gynanç hatyny iberdi. «Ol durmuş-ykdysady ösüşinde uly üstünlikleri gazanan maksada okgunly...