Oklenddäki haýwanat bagynda haýwanlara sanjym edilip başlandy

  • 06.07.2021 08:49
  • 4652
Oklenddäki haýwanat bagynda haýwanlara sanjym edilip başlandy

ABŞ-nyň Demirgazyk Kaliforniýa ştatynyň Oklend şäherindäki haýwanat bagynda haýwanlara koronawirusa garşy sanjym edip başladylar. Bu barada guramanyň internet saýtynda habar berilýär. Ony lenta.ru paýlaşdy.

Ilkinji sanjymlar kesel ýokaşmak howpy ýokary bolan jandarlara, ýagny gaplaňlara, gara we çal aýylara, dag ýolbarslaryna, horýoklara ediler. Olar eýýäm iki gezeklik sanjymyň birinji dozasyny kabul etdiler. Soňra weterinarlar maýmynlara, ýarganatlara we doňuzlara sanjym etmäge girişerler.

«Biz häzire çenli COVID-19-a has duýgur jandarlarymyzyň howpsuzlygy üçin howpsuz aralygy saklamak bilen, işgärlerimiziň geýen ýokary hilli şahsy gorag serişdeleri bilen birlikde, jemgyýetçilik päsgelçiliklerini ulandyk. Bu sanjymyň kömegi bilen indi öz haýwanlarymyzy has oňat gorap biljekdigimiz üçin biz begenýäris» diýip, Oklend haýwanat bagynyň weterinar gullugynyň wise-prezidenti, doktor Aleks German aýdýar. 

Sanjymlar Zoetis kompaniýasy tarapyndan öndürilip, ABŞ-nyň haýwanat baglarynyň onlarçasyna haýyr-sahawat hökmünde berildi. Barlagçylar topary pişikler, itlerdir öý guşlary we iri şahly mallar üçin koronawirusa garşy beýleki sanjymlary işläp taýýarlamak üçin köpýyllyk tejribeden peýdalandylar. Bu sanjymlar ýörite haýwanlar üçin işlenip taýýarlanyldy.


10.07.2024 13:29
15135

Boeing iki sany 737 MAX heläkçilikleri bilen baglanyşykly kezzaplykda günäsini boýun aldy

Boeing Indoneziýada we Efiopiýada iki sany 737 MAX uçarlarynyň heläkçiligi bilen baglanyşykly kezzaplykda günäsini boýun aldy. Kompaniýa ABŞ-nyň Adalat ministrligi bilen geleşik baglanyşmaga ylalaşdy diýip, Reuters...

20.06.2024 12:54
18078

ABŞ-nyň Newada ştatynda daglyk ýerde syrly aýna sütüni tapyldy

ABŞ-nyň Newada ştatynyň daglyk ýerinde Las-Wegasyň polisiýa bölüminiň işgärleri geň aýna sütüniniň üstünden bardylar. 2024-nji ýylyň mart aýynda Uelsde hem şuňa meňzeş bir obýektiň tapylandygy habar berlipdi diýip...

19.04.2024 22:13
10898

ABŞ soňky 1200 ýylda iň güýçli gurakçylyk bilen ýüzbe-ýüz boldy

Günbatar Wirjiniýa uniwersitetinden (WVU) amerikaly alymlar ABŞ-nyň günbatar böleginiň soňky 1200 ýylda iň güýçli gurakçylyga duçar bolandygyny anykladylar. Ýiti yzgar ýetmezçiligi bu ýerde soňky 23 ýyl bäri saklanýar...

06.04.2024 17:34
25835

Nýu-Ýork sebitinde 4,8 bal ululykda ýertitreme boldy

ABŞ-nyň gündogar kenarynda anna güni 4,8 bal ululykda ýertitreme bolup geçdi. Ýertitremäniň merkezi Nýu-Ýorkdan 64 km günbatarda, Nýu-Jersi ştatynyň Týuksberi şäherinde boldy. Bu barada ABŞ-nyň Geologiýa gullugyna...