Bütin dünýäde iri habar beriş saýtlary bir pursat işlemegini bes etdi

  • 10.06.2021 22:46
  • 8808
Bütin dünýäde iri habar beriş saýtlary bir pursat işlemegini bes etdi

Iň iri habarlar agentlikleriniň web sahypalary bir wagtyň özünde bütin dünýäde işlemegini bes etdi. Bu barada Al Jazeera habar berdi.

Sişenbe güni “Finiancial Times”, “New York Times” we “Bloomberg News” ýaly dünýäniň birnäçe iri habar gullugynyň web sahypalary internete baglanmady. CNN we Fransiýanyň “Le Monde” gazetleri hem web sahypalarynda näsazlygyň ýüze çykandygy barada duýduryşy habarlaryny görkezdiler. Bu näsazlyk “Al Jazeera Media” ulgamynyň hem işini bir pursatlyk saklady.
Mundan başga-da, şol wagt “Amazon.com Inc” bölek satuw web sahypasynyň hem işlemegini bes edendigi aýdylýar. Ýöne "Amazonyň" wekilleri bu hakynda hiç zat diýip dil ýarmadylar.
Şeýle hem iňlisleriň “The Guardian” gazeti hem özüniň web sahypasyna we programmasyna zeper ýetendigini habar berdi. Beýleki iňlis habar beriş serişdeleriniň käbirler saýtlary hem az salymlyk açylman galdy. Aýdylmagyna görä, şol wagt Angliýanyň hökümetiniň esasy web sahypasy hem elýeterli däl eken.
Dünýäniň iň iri habarlar agentlikleriniň web sahypalaryna täsir eden bu näsazlygyň sebäbi entek belli däl diýip, çeşme belläp geçdi.

şu gün 11:39
4817

Täze Zelandiýada dünýäde seýrek duşýan kit kenara zyňlyp çykdy. Ony janly görnüşde hiç kim görmändir

Täze Zelandiýada Günorta adanyň kenaryna dünýäde kitleriň iň seýrek görnüşi bolan günorta amerikan remnezuby öýdülýän kitiň läşi zyňlyp kenara çykdy. Onuň uzynlygy, takmynan, 5 metr. Phys.org-yň habar bermegine...

19.07.2024 23:31
16822

ABŞ-da Azatlyk heýkeliniň üstünden otly şar uçup geçdi: meteor Manhetteniň üstünde ýandy

16-njy iýulda ABŞ-da Nýu-Ýorkuň we Nýu-Jersiniň ýaşaýjylary adaty bolmadyk bir hadysanyň şaýady boldular: gündizlikde  şäheriň üstünden meteorit uçup geçdi. Diametri 0,3 metrden uly bolmadyk kosmos daşy Nýu-Ýork...

19.07.2024 23:07
3221

Windows işindäki global bökdençlik awiakompaniýalara, banklara, media we köp sanly kompaniýalara täsirini ýetirdi

CrowdStrike kompaniýasynyň kiberhowpsuzlyk üçin programma üpjünçiliginiň täzelenmegi sebäpli ýüze çykan Windows operasion ulgamynyň işindäki global bökdençlik dünýädäki kompaniýalaryň işinde düýpli näsazlyklara...

17.07.2024 16:23
7153

Günde şu tomusda iň güýçli - X1.9 klasly partlama hasaba alyndy

16-njy iýulda Aşgabat wagty bilen 18:26-da Günde güýçli partlama bolup geçdi, oňa X1.9 derejesi berildi. Bu barada Amaly geofizika institutyna salgylanyp, TASS habar berýär. Partlama tomus başlany bäri iň güýçlüsi...