Türkiýe Mermer deňzinde peýda bolan nemi arassalamaga girişdi

  • 09.06.2021 21:58
  • 21846
Türkiýe Mermer deňzinde peýda bolan nemi arassalamaga girişdi

Türkiýäniň Hökümeti 8-nji iýunda Mermer deňzini nemden arassalamak boýunça iri operasiýa başlady. Ol deňze akdyrylýan suwlaryň akwatoriýasynyň hapalanmagy sebäpli golaýda ýüze çykypdy. Bu barada МИР 24 habarlar saýtynda maglumat berilýär.

«Biz  Türkiýäniň taryhynda deňzi nemden arassalamak boýunça iň iri operasiýa başlaýarys. Ol balyklara, ähli jandarlara we tutuş ekologiýa howp salýar» diýip, ýurduň daşky gurşaw ministriniň orunbasary Murat Kurum aýtdy. Onuň sözlerine görä, 2021-nji ýylyň ahyryna çenli Mermer deňzi goralýan çäk diýlip yglan ediler. Bu teklip tassyklamak üçin Türkiýäniň Prezidentiniň garamagyna iberiler.

Bu operasiýa gatnaşmak üçin döwlet gullukçylary hem çagyryldy. Nasoslaryň we beýleki tehniki serişdeleriň kömegi bilen ýygnanan nem galyndylary gaýtadan işlemek üçin ugradylar.


10.06.2024 13:57
11124

Ýerdäki ýerasty suwlar 2100-nji ýyla çenli ulanmaga ýaramsyz bolmagy mümkin

Üstümizdäki asyryň ahyryna çenli Ýerdäki ýerasty suwlar ep-esli gyzar we dünýäde suw çökgünliginiň döremegine sebäp bolar. Nature Geoscience žurnalynda çap edilen barlagda alymlar şunuň ýaly ýagdaýy çaklaýarlar...

29.05.2024 11:54
13572

Dünýäniň iň giň buzlugy pikir edilişinden has çalt ereýär: deňiz derejesi 64 sm ýokarlanyp biler

Tueýts buzlugy alymlaryň pikir edişinden has ir eräp biler. Irwaýndaky Kaliforniýa uniwersitetiniň (ABŞ), Waterloo uniwersitetiniň (Kanada) we mikrohemralary öndürýän ICEYE kompaniýasynyň (Finlýandiýa) gözlegçileri...

21.12.2023 16:20
22991

Türkiýe 2023-nji ýylyň fewralyndaky ýertitremeleriniň zyýany 110 milliard dollar diýip hasaplady

2023-nji ýylyň fewral aýynda bolup geçen ýertitremeleriniň Türkiýä ýetiren umumy zyýany 110 milliard dollar boldy. Muny ýurduň ekologiýa we şähergurluşyk ministri Mehmet Ozhaseki habar berdi we Türkiýäniň çäginiň...

03.09.2023 20:33
25856

Türkiýäniň günorta-gündogarynda meteorit gaçdy

Türkiýäniň günorta-gündogarynda uly meteorit gaçdy. Bu barada NTV teleýaýlymy habar berýär diýip, rbc.ru belleýär. Bu waka 2-nji sentýabrda ýerli wagt bilen 20:15 töweregi bolup geçdi. Kosmos jisiminiň gaçyşyna...