Kompýuterler howanyň hilini çaklap başladylar

  • 05.04.2021 23:54
  • 21816
Kompýuterler howanyň hilini çaklap başladylar

Amerikaly alymlar howanyň hilini çaklamak üçin emeli intellektden peýdalanyp başladylar. Bu barada lampon.ru habar berdi.

Çeşmelere görä, hemra we ýerüsti stansiýalara garanyňda, bu meseleden kompýuterler has gowy baş alyp çykarýarlar.
Barlagyň çäginde hünärmenler howanyň hilini has takyk seljermek üçin kompýuter modelirlemesini ulandylar.

“Howanyň hili şäher ýerlerinde adamlaryň durmuşyna täsir edýän esasy meseleleriň biridir. Şeýle-de bolsa, häzirki amala aşyrylýan gözegçilikler ilatyň ejiz gatlagyna kömek edip biler derejede giňişleýin maglumat bermek üçin ýeterlik däl"-diýip, Penn ştatynyň geografiýa kafedrasynyň dosenti Manžu Ýuý aýtdy.

Hünärmenler howanyň hapalanmagyny hemra we ýerüsti gözegçilikler arkaly ölçäp bolýandygyna garamazdan, olaryň çäklidigini bellediler. Hususan-da, emeli hemralar zyňyndylaryň tapawudyna üns bermän, her gün şol bir ýerden uçup geçip bilýärler. Ýerdäki howa stansiýalary barada aýdylanda bolsa, yzygiderli maglumat ýygnamak bilen meşgullanýan bolsalar-da, olarda muny çäkli ýerlerde edýärler.
 

23.07.2024 12:34
7525

Garynjalardan ylham alan kiçijik dronlar döredildi

Niderlandlardaky Delft tehniki uniwersitetiniň alymlary garynjalaryň nawigasion ukyplaryndan ruhlanan kiçijik dronlary döretdiler. Täze CrazyFlie dronlarynyň agramy bary-ýogy 56g bolup, olarda garynjalaryň ugur...

21.07.2024 13:13
11137

Balyk galyndylaryndan biologiki dargap bilýän plastmassany döredildi

Alymlar balyk galyndylaryndan biologiki dargap bilýän plastmassa öndürmek üçin täze tehnologiýany oýlap tapdylar. Bu oýlap tapyş Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň Sibir bölüminiň Krasnoýarsk ylmy merkeziniň hünärmenleri...

21.07.2024 13:07
2807

Interýer dizaýnlaryny döretmek üçin nerw ulgamy işlenip düzüldi

Presti fransuz başlangyjy öndürijileri adaty surata düşüriş çykdajylaryndan halas edip, interýeriň mebel bilen bezelen hakyky şekillerini döretmäge mümkinçilik berýän, generatiw emeli aňa esaslanýan guraly işläp...

20.07.2024 09:31
12983

Hasyllylygy 138% ýokarlandyrjak “akylly toprak” döredildi

Ostindäki (ABŞ) Tehas uniwersitetiniň alymlary hasyllylygy ýokarlandyryp, suwuň sarp edilişini azaldýan innowasion “akylly toprak” döretdiler diýip, Mail.ru habar berýär. Täze tehnologiýa gije howadan suw buglaryny...