Oleg Kononenko Türkmenistanyň Prezidentini Täze ýyl bilen gutlady

  • 31.12.2019 11:38
  • 3759
Oleg Kononenko Türkmenistanyň Prezidentini Täze ýyl bilen gutlady

Russiýa Federasiýasynyň uçarman-kosmonawty, Türkmenistanyň Gahrymany Oleg Kononenko türkmenistanlylary Täze ýyl bilen gutlady. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa iberen gutlag hatynda ol 2020-nji ýylyň hem belent sepgitlere, Türkmenistanyň halkynyň täze zähmet üstünliklerine beslenjekdigine we Garaşsyz, Bitarap türkmen döwletiniň halkara giňişlikdäki abraýynyň has-da belende göteriljekdigine ynanýandygyny belleýär.
Türkmenistanyň halkara derejede ykrar edilen hemişelik bitaraplyk derejesiniň 25 ýyllygynyň giňden baýram edilmegi 2020-nji ýylyň şanly wakasyna öwrüljekdigi gürrüňsizdir. Türkmen bitaraplygynyň esaslary we oňyn ýörelgeleri häzirki döwürde dünýä giňişliginde aýratyn mana eýe bolýar. Munuň özi tutuş Ýer togalagynda parahatçylygyň, durnukly ösüşiň we howpsuzlygyň berkidilmegini şertlendirýär, diýip ol belleýär.
«Geçip barýan ýyly ugradyp, biziň her birimiz hakydamyzda hemişelik galan şanly wakalary ýatlaýarys. Meniň üçin şeýle waka Siziň maňa Türkmenistanyň Gahrymany diýen belent ady bermegiňiz we ”Altyn aý” altyn medalyny gowşurmagyňyz boldy. Bu ýokary sylag meniň çagalygymyň we ýetginjeklik ýyllarymyň geçen ýeri bolan mähriban Watanymyz bilen aýrylmaz baglanyşygyň nyşany bolup durýar».
«Gadymy we ajaýyp türkmen topragynda doglup, men mähirli, açyk ýürekli, hoşniýetli we örän myhmansöýer türkmen halkyna iň ýakyn duýgularymy besleýärin. Türkmenistanlylaryň Siziň döwlet we halkara işiňiz bilen baglanyşykly ýeten derejesine tüýs ýürekden begenýärin we buýsanýaryn.
Goý, 2020-nji ýyl durnuklylygyň, parahatçylygyň we abadançylygyň ýyly bolsun! Täze ýylyňyz gutly bolsun!» diýip, O.Kononenko belleýär.


16.01.2023 10:38
27248

Arkadag şäherinde baş metjidi «Altyn» hojalyk jemgyýeti gurar

«Altyn» hojalyk jemgyýeti Ahal welaýatynyň baş metjidini gurmak boýunça yglan edilen bäsleşikde ýeňiji boldy. Belläp geçsek, Ahal welaýatynyň baş metjidiniň guruljak ýeri Gurbanguly Berdimuhamedowyň beren maslahatlarydyr...

16.01.2023 10:26
16385

Ýakyn wagtda Arkadag şäherinde baş metjidiň düýbi tutular

Ýakyn wagtda Arkadag şäherinde baş metjidiň düýbi tutulyp, onuň gurluşygyna badalga berler. Bu waka ähli halkymyz gatnaşyp, şu mynasybetli sadaka berler. Munuň maksadalaýyk boljakdygy barada Gurbanguly Berdimuhamedow...

16.01.2023 09:30
35056

Arkadag şäherindäki metjidiň ýanynda okuw medresesi gurlar

15-nji ýanwarda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy. Saparyň barşynda Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýerde alnyp barylýan işleriň depgini hem-de Ahal...

26.12.2022 01:49
42688

Gurbanguly Berdimuhamedow Täze ýyl mynasybetli ýazan täze goşgusyny tanyşdyrdy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow şenbe güni Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparynyň barşynda Täze ýyl baýramy mynasybetli täze döreden goşgusyny okap berdi...