Raýatlygy bolmadyk 1530 adama Türkmenistanyň raýatlygy berildi

Raýatlygy bolmadyk 1530 adama Türkmenistanyň raýatlygy berildi

Daşary işler ministrligi we ýurdumyzyň ygtyýarly döwlet edaralary Türkmenistanyň çäklerinde hemişelik ýaşaýan we döwletimiziň raýatlygyna kabul edilmegi baradaky şahsy ýüztutmalary hasaba alnan 1 müň 530 adamyň, ýagny dünýäniň 26 milletiniň wekillerini raýatlyga almak boýunça degişli işler geçirdi. Ýurdumyzda ýaşamak üçin ygtyýarnamanyň berilmegi baradaky şahsy ýüztutmalary hasaba alnan 315 adamyň, ýagny dünýäniň 9 döwletiniň raýatlary we 23 milletiň wekilleri hasaba alyndy.

Bu barada wise-premýer, DIM-iň ýolbaşçysy R.Meredow 23-nji sentýabrda Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi.
Bellenilişi ýaly, ata-babalarymyzyň adamkärçilik we ynsanperwerlik ýörelgelerinden ugur alyp hem-de halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryna eýermek bilen häzirki döwürde ýurdumyzda ýaşaýan we şol bir wagtyň özünde raýatlygy bolmadyk 28 müň 167 adam Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi. Şeýle hem 4 müň 438 sany daşary ýurt raýatlaryna we raýatlygy bolmadyk adamlara Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnama berildi.