Garaşsyzlyk mynasybetli baýramçylyk at çapyşyklary geçiriler

Garaşsyzlyk mynasybetli baýramçylyk at çapyşyklary geçiriler

Türkmenistanda oba hojalyk toplumynyň degişli ministrlik we pudaklaýyn dolandyryş edaralary boýunça döwlet sylaglaryna mynasyp bolanlara sylaglary gowşurmak dabarasy hem-de Halkara Ahalteke atçylyk sport toplumynda ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şanly senäniň hormatyna baýramçylyk at çapyşyklary geçiriler. Bu çärelere görülýän taýýarlyk işleri hakynda wise-premýer A.Ýazmyradow Ministrler Kabinetiniň 23-nji sentýabrda geçirilen mejlisiniň barşynda habar berdi.

Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli dabaraly  çäreleriň, hususan-da, şanly senäniň hormatyna geçiriljek baýramçylyk at çapyşyklarynyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigini aýtdy we bu babatda wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi.