Si Szinpin Serdar Berdimuhamedowy doglan güni bilen gutlady

Si Szinpin Serdar Berdimuhamedowy doglan güni bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň adyna doglan güni mynasybetli Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpinden gutlag haty gelip gowuşdy.

“Şu ýyl Hytaý bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl dolýar. Taraplaryň bilelikdäki tagallalary netijesinde hytaý-türkmen gatnaşyklary ýokary ösüş depginine eýe boldy,  ýurtlarymyzyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlyk täze derejä çykaryldy. Şu ýylyň mart aýynda Siziň bilen telefon söhbetdeşligini geçirdik. Onuň dowamynda iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň uly möçberli meýilnamasyny ara alyp maslahatlaşdyk hem-de möhüm ylalaşyklary gazandyk” diýip, HHR-iň Başlygy hatynda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Türkmenistanyň halkynyň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe mundan beýläk-de uly üstünlikleri gazanjakdygyna ynanýandygyny beýan etdi.

“Hytaý-türkmen gatnaşyklarynyň ösdürilmegine uly ähmiýet berýärin we Hytaý bilen Türkmenistanyň arasynda ýurtlarymyzyň hem-de halklarymyzyň bähbidine ähli ulgamlarda yzygiderli hyzmatdaşlygyň täze netijelerini gazanmak üçin Siziň bilen bilelikde tagallalary etmäge taýýardyryn” diýlip, hatda bellenilýär.