Gazagystanda prezidentiň ýedi ýyllyk mandaty baradaky kadany kanuny diýip ykrar etdiler

Gazagystanda prezidentiň ýedi ýyllyk mandaty baradaky kadany kanuny diýip ykrar etdiler

Gazagystanda häzirki iki gezek bäş ýyllyk möhletiň deregine ýedi ýyllyk möhlet bilen bir gezeklik prezidentligi girizmek hakynda konstitusiýa girizilmegi teklip edilýän üýtgetmeler ýurduň baş kanunyna laýyk gelýär diýip, respublikanyň konstitusion geňeşiniň kararynda aýdylýar.

Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew özüniň 1-nji sentýabrdaky halka ýüzlenmesinde, birinji bäş ýyllyk möhletiniň 2024-nji ýylda tamamlanýandygyna garamazdan, şu ýyl güýzde möhletinden öň prezident saýlawlaryny geçirmegi teklip etdi. Şonda ol saýlawlardan soň prezident ygtyýarlyklarynyň möhletini bäş ýyl bolanlygyndan ýedi ýyla çenli, ýöne täzeden saýlanmak hukugy berilmezden, uzaltmak baradaky başlangyjy girizjekdigini mälim etdi. 
Häzir şol bir adam yzly-yzyna iki gezekden artyk respublikanyň prezidenti saýlanyp bilmeýär. “Žana Kazahstan” (“Täze Gazagystan”) deputat topary 2-nji sentýabrda öňdäki saýlawlara çenli ýedi ýyllyk prezident mandaty hakyndaky kadany konstitusiýa girizmegi we şu ýylyň güýzünde prezidenti ýedi ýyllyk möhlete saýlamagy teklip etdi.
Tokaýew 12-nji sentýabrda deputatlaryň bu teklibiniň baş kanuna laýyklygyny barlamagy Konstitusion geňeşden haýyş etdi.

“Gazagystan Respublikasynyň konstitusiýa laýyk gelýän “Gazagystan Respublikasynyň konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakyndaky” kanunynyň taslamasyny ykrar etmeli” - diýip, geňeşiň öz saýtynda çap edilen kararynda aýdylýar.