Umar Nurmagomedow UFC bilen täze şertnama baglaşdy

Umar Nurmagomedow UFC bilen täze şertnama baglaşdy

Garyşyk stiliň russiýaly söweşijisi Umar Nurmagomedow Absolýut söweş çempionaty (UFC) bilen täze şertnama baglaşdy. Bu barada türgen sosial ulgamlarda habar berdi diýip, sport-interfax.ru belleýär.

Şertnama UFC-niň howandarlygynda russiýaly türgeniň birnäçe söweşini göz öňünde tutýar. Olaryň biri-de noýabr aýynyň başyna meýilleşdirilýär.

“Meniň 5-nji noýabrda kimdir birini ýeňlişe sezewar etmäge sabrym ýetenok” – diýip, 26 ýaşly söweşiji ýazýar.

Umar Nurmagomedow – UFC-niň öňki çempiony Habib Nurmagomedowyň doganoglany. Garyşyk başa-baş söweşde Umaryň hasabynda 15 söweş bolup, olaryň ählisinde ýeňiş gazandy. Olaryň arasynda UFC-niň turnirlerinde geçirilen söweşler hem bar. Onuň soňky söweşi 2022-nji ýylyň 26-njy iýunynda boldy, şonda ol Las-Wegasda amerikaly Neýt Manessden üstün çykdy.