Hytaýda güýçli ýertitreme boldy: Serdar Berdimuhamedow Si Szinpine gynanç bildirdi

Hytaýda güýçli ýertitreme boldy: Serdar Berdimuhamedow Si Szinpine gynanç bildirdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpine ýurduň Syçuan welaýatynda bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna, şikes ýetmelere hem-de weýrançylyklara getiren ýertitremesi zerarly gynanç hatyny iberdi.

Türkmenistanyň Prezidenti şu agyr pursatda gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna ýurdumyzyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan ýürekden gynanjyny, medet beriji sözlerini ýetirdi, ejir çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklary baradaky dileglerini beýan etdi.
Mälim bolşy ýaly, 5-nji sentýabrda Hytaýyň Syçuan welaýatynda güýçl ýertitremesi bolup geçdi. Habar beriş serişdeleri häzirki wagta çenli aradan çykanlaryň sanynyň 65-e ýetendigini, halas ediş işleriniň dowam edýändigini habar berýärler. 6,8 ballyk ýertitreme netijesinde 250 töweregi adamyň ýaralanandygy bellenilýär.