Samsung 2023-nji ýylda hususy kriptowalýuta biržasyny işe girizmegi meýilleşdirýär

Samsung 2023-nji ýylda hususy kriptowalýuta biržasyny işe girizmegi meýilleşdirýär

Günorta Koreýanyň Samsung Electronics kompaniýasy geljek ýyl hususy kriptowalýuta biržasyny işe girizip biler diýip, Market Watch ýerli HBS-e salgylanyp habar berýär. Muny interfax.ru ýetirýär.

Samsung kriptowalýuta biržasyny döretmek üçin zerur bolan ygtyýarnamalary almak maksady bilen soňky wagtlar düzgünleşdirijilere arza iberen Günorta Koreýanyň ýedi kompaniýasynyň biridir. Beýleki kompaniýalaryň arasynda ýurtda fond bazarynda iň uly dellallaryň biri bolan Mirae Asset Securities Co. bar.
Günorta Koreýanyň HBS-niň maglumatlaryna görä, Samsung 2023-nji ýylyň birinji ýarymynda täze biržany döretmegi göz öňünde tutýar.
Bu kompaniýanyň kriptowalýuta bazaryna tarap ilkinji ädimi däl. Şu ýylyň başynda Samsung kompaniýasy Galaxy seriýasynyň smartfonlaryna kriptowalýuta gapjygy funksiýasyny girizdi.