Ärdogan Türkiýäniň gurluşyk kompaniýalarynyň işine ýokary baha berdi

Ärdogan Türkiýäniň gurluşyk kompaniýalarynyň işine ýokary baha berdi

“Dünýäniň öňdebaryjy gurluşyk-potratçy kompaniýalarynyň 250-siniň 48-si Türkiýäniň kompaniýalarydyr. Munuň özi biziň ýurdumyz üçin buýsançly ýagdaý bolup durýar” diýip, Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan belleýär. Bular barada 24-nji awgustda Ankarada daşary ýurtlarda iri gurluşyklary alyp barýan türk kompaniýalaryna sylaglary gowşurmak dabarasynda aýdyldy.

“Anadolu” agentliginiň berýän maglumatyna görä, türk kompaniýalarynyň bu ugurdaky mümkinçilikleri entek doly açylmaýar, olar dünýäniň gurluşyk bazaryna gatnaşygyny has-da giňeldip bilerler. Häzirki wagtda onuň möçberi 420 milliard amerikan dollaryna barabar bolsa, 2030-njy ýyla çenli bu görkezijiniň 750 milliard dollara ýetmegine garaşylýar.

“Türk kompaniýalarynyň baý tejribesi biziň gurluşykçylarymyzyň üstünlikleriniň kepili bolup durýar. Birinji tapgyrda biz türk kompaniýalarynyň dünýäniň gurluşyk bazaryna gatnaşygynyň paýyny 10 göterime çenli ýetirip bileris. Soňlugy bilen bolsa (2053-nji ýyla çenli) bu görkeziji 15 göterime ýetiriler. Başlangyç tapgyrda 750 milliard dollar — ýetip boljak maksat” diýip, Ärdogan belleýär. Onuň sözlerine görä, soňky ýarym asyrda Türkiýäniň gurluşyk kompaniýalary dünýäniň 131 ýurdunda bahasy 460 milliard amerikan dollaryna deň bolan taslamalary amala aşyrdylar. Şonuň 90 göterimi bolsa soňky 20 ýylda amala aşyrylan taslamalardyr.

Türkiýäniň gurluşyk kompaniýalary türkmen bazarynda hem öňdebaryjy orunlary eýeleýärler. “Çalyk Holding”, “Çalyk Enerji”, “Rönesans”, “Gap Inşaat” ýaly kompaniýalar bolsa Türkmenistanyň dürli künjeklerinde iri gurluşyk taslamalarynyň ençemesini amala aşyrmaga işjeň gatnaşýarlar.