GFR-de dünýäde ilkinji wodorod ýangyjy bilen işleýän ýolagçy otlulary işe girizildi

GFR-de dünýäde ilkinji wodorod ýangyjy bilen işleýän ýolagçy otlulary işe girizildi

Germaniýada Alstom kompaniýasynyň dünýäde ilkinji wodorod ýangyjynda işleýän ýolagçy otlulary işe girizildi. Bu barada Aşaky Saksoniýanyň transport kompaniýasynyň wekili Karmen Şwabla salgylanyp, NDR radiostansiýasy habar berdi. Muny TASS ýetirýär.

Onuň maglumatlaryna görä, ilkibaşda wodorod ýangyjy bilen işleýän bäş sebit otlusy Kukshafen, Bremerhafen, Bremerwerde we Bukstehude şäherleriniň arasynda 126 kilometrlik ugur boýunça gatnaw eder.
Wodorod bilen işleýän sebit otlulary 15 sany dizel otlusynyň ornuny çalşyryp, zyýanly zyňyndylary goýbermez. Geljekde olar beýleki ugurlar boýunça hem gatnaw edip biler.
Tehnologiýanyň esasy artykmaçlygy otlularyň elektrikleşdirilmedik ugurlar boýunça-da gatnaw edip bilmegidir. Aşaky Saksoniýanyň transport kompaniýasy umumy bahasy 93 mln ýewro bolan wodorod ýangyjynda işleýän jemi 14 otlyny satyn aldy. Galan dokuz otly hem ýylyň ahyryna çenli işe giriziler.
Alstom maşyn gurluşygy pudagynda dünýä lideridir. Konsern, esasan, teplowozlaryň we elektrowozlaryň önümçiligine ýöriteleşýär. Şeýle-de, onuň iş ugruna güýç elektronikasy, signal ulgamlary, hereket ediş düzüminiň we toplumy düzüjileriň önümçiligi üçin meýdançalar girýär.