Italiýanyň meşhur galereýasy işgär ýetmezçiligi sebäpli ýapylyp bilner

Italiýanyň meşhur galereýasy işgär ýetmezçiligi sebäpli ýapylyp bilner

Florensiýanyň meşhur Uffisi galereýasy ýapylmagyň öň ýanynda dur. “ANSA” agentliginiň habar bermegine görä, onda örän ýiti işgär ýetmezçiligi duýulýar. Bu baradaky maglumaty rg.ru saýty paýlaşdy.

Muzeý toplumynyň direktory Eýk Şmidtiň sözlerine görä, goşmaça işgärler işe alynmasa, galereýa işläp bilmez. Şonuň bilen birlikde, bu muzeý 2021-nji ýylda Italiýada iň köp barlyp görülýän muzeý boldy. Oňa 1,7 million adam baryp gördi.
Şmidtiň aýtmagyna görä, Uffisi galereýasyna eýýäm 100-den gowrak hünärmen ýetmezçiligi ýüze çykdy, ýurduň Medeniýet ministrligi bolsa muzeý işgärleriniň sanyny ýene-de kemeltmegi talap edýär. Munuň sebäbi Italiýada 480 medeni merkezi öz içine alýan milli muzeý ulgamynyň hereket edip, olara işgärleriň paýlanylýandygy bilen baglydyr. Häzirki işgär sanawyna laýyklykda, bu galereýa üçin diňe 300-den gowrak hünärmene ýer berilýär. Ähli zerur işleri, şol sanda restawrasiýa geçirmek üçin bolsa Uffisä azyndan 500 işgär gerek bolup durýar.
Muzeýiň ýolbaşçylary Hökümete ýüze çykan ýagdaýdan baş alyp çykmak haýyşy bilen ýüzlendiler. Häzirlikçe galereýa gysgaldylan gün tertibinde işlemek mümkinçiligine garaýar. Meselem, muzeý öz gapylaryny diňe günüň birinji ýarymynda açar ýa-da raýatlar oňa hepdäniň diňe käbir günlerinde baryp bilerler.