Italiýanyň meşhur galereýasy işgär ýetmezçiligi sebäpli ýapylyp bilner

  • 24.08.2022 17:03
  • 5798
Italiýanyň meşhur galereýasy işgär ýetmezçiligi sebäpli ýapylyp bilner

Florensiýanyň meşhur Uffisi galereýasy ýapylmagyň öň ýanynda dur. “ANSA” agentliginiň habar bermegine görä, onda örän ýiti işgär ýetmezçiligi duýulýar. Bu baradaky maglumaty rg.ru saýty paýlaşdy.

Muzeý toplumynyň direktory Eýk Şmidtiň sözlerine görä, goşmaça işgärler işe alynmasa, galereýa işläp bilmez. Şonuň bilen birlikde, bu muzeý 2021-nji ýylda Italiýada iň köp barlyp görülýän muzeý boldy. Oňa 1,7 million adam baryp gördi.
Şmidtiň aýtmagyna görä, Uffisi galereýasyna eýýäm 100-den gowrak hünärmen ýetmezçiligi ýüze çykdy, ýurduň Medeniýet ministrligi bolsa muzeý işgärleriniň sanyny ýene-de kemeltmegi talap edýär. Munuň sebäbi Italiýada 480 medeni merkezi öz içine alýan milli muzeý ulgamynyň hereket edip, olara işgärleriň paýlanylýandygy bilen baglydyr. Häzirki işgär sanawyna laýyklykda, bu galereýa üçin diňe 300-den gowrak hünärmene ýer berilýär. Ähli zerur işleri, şol sanda restawrasiýa geçirmek üçin bolsa Uffisä azyndan 500 işgär gerek bolup durýar.
Muzeýiň ýolbaşçylary Hökümete ýüze çykan ýagdaýdan baş alyp çykmak haýyşy bilen ýüzlendiler. Häzirlikçe galereýa gysgaldylan gün tertibinde işlemek mümkinçiligine garaýar. Meselem, muzeý öz gapylaryny diňe günüň birinji ýarymynda açar ýa-da raýatlar oňa hepdäniň diňe käbir günlerinde baryp bilerler.


23.06.2022 12:20
10080

Italiýanyň demirgazygynda 70 ýylyň içinde iň güýçli gurakçylyk başlandy

Italiýanyň demirgazygynda birnäçe sebitleri iýmitlendirýän Po derýasynyň suwy ortaça iýun görkezijisi bilen deňeşdirilende bäş esse azaldy. Suwuň derejesi görlüp-eşidilmedik gurakçylyk sebäpli soňky 70 ýylda iň...

15.05.2022 15:35
17787

Ukraina «Ýewrowideniýe – 2022» aýdym-saz bäsleşiginde ýeňiş gazandy

“Ýewrowideniýe – 2022” aýdym-saz bäsleşiginiň finalynda Ukrainanyň Kalush Orchestra topary ýeňiji boldy. Baýrak alanlaryň üçlügine Beýik Britaniýa bilen Ispaniýa hem girýär. Bu barada BBC News habar berdi. “Stefania”...

12.05.2022 08:33
6589

Turinde «Ýewrowideniýe» aýdym-saz bäsleşigi başlandy

Italiýanyň Turin şäheriniň eteginde, Wenariýa şa köşgünde «Ýewrowideniýäniň» 66-njy bäsleşiginiň birinji ýarym finaly badalga aldy diýip, RIA Nowosti habar berýär. Geçen ýyl Maneskin topary Zitti aýdymy bilen ýeňiş...

02.04.2022 18:31
20576

Italiýada iki ýyldan gowrak dowam eden adatdan daşary ýagdaý düzgüni ýatyrylýar

Italiýada pandemiýa sebäpli 2020-nji ýylyň 30-njy ýanwarynda girizilen we möhleti birnäçe gezek uzaldylan adatdan daşary ýagdaý düzgüni ahyry tamamlandy. Respublikada 1-nji aprelden başlap, bir gije-gündiziň dowamynda...