Xiaomi rekord goýýar: MIUI-niň ulanyjylary 547 mln-a ýetdi

Xiaomi rekord goýýar: MIUI-niň ulanyjylary 547 mln-a ýetdi

Golaýda Xiaomi kompaniýasy 2022-nji ýylyň ikinji çärýegi üçin maliýe hasabatyny çap etdi. Şol ýerde beýleki görkezilen maglumatlaryň arasynda MIUI-niň daş görnüşi boýunça gyzykly sanlar getirilýär.

Xiaomi-niň habar bermegine görä, ýylyň ikinji çärýeginde her aýdaky işjeň ulanyjylaryň umumy sany 547 milliona ýetmek bilen üstünlikli rekord goýdy. Hasabat maglumatynda, diňe bir Hytaýyň däl, eýsem, tutuş dünýäniň ulanyjylary göz öňünde tutulýar.
Eger diňe Hytaý göz öňünde tutulsa, onda iýulda her aýky işjeň ulanyjylaryň sany 140,2 mln-a ýetdi, bu hem täze rekord sepgididir. Ikinji çärýegiň dowamynda MIUI-niň dünýä boýunça 17,8 mln täze ulanyjysy, Hytaýda bolsa 4,6 mln ulanyjy bellige alyndy.
2021-nji ýylyň noýabrynda Xiaomi MIUI-niň ulanyjylarynyň sanynyň dünýä boýunça 500 milliondan agandygyny mälim edendigini ýatladýarys.
MIUI-niň resmi debýuty 2010-njy ýylyň tomsunda, awgust aýynda bolupdy. MIUI-niň taryhy beta-synagyň ýüzläp ulanyjylaryndan başlanypdy. Bäş ýyldanam, ýagny 2015-nji ýylda ulanyjylaryň sany 100 milliondan geçipdi. Soň ösüşiň depgini artdy. 2018-nji ýylda kompaniýa eýýäm 200 million, 2019-njy ýylda bolsa 300 million ulanyjy barada hasabat berdi. 2021-nji ýylyň ýanwar aýyndaky ýagdaý boýunça MIUI-niň ulanyjylarynyň sany dünýä boýunça 400 milliondan geçdi.