Türkmenistanyň Fransiýadaky täze ilçisi resmi taýdan wezipä girişdi

Türkmenistanyň Fransiýadaky täze ilçisi resmi taýdan wezipä girişdi

Türkmenistanyň Fransiýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Maksat Çaryýew Fransiýanyň Ýeliseý köşgüniň Döwlet protokoly we diplomatik çäreler boýunça direktory Filipp Franka öz ynanç hatynyň nusgasyny gowşurdy. Bu barada orient.tm habar berýär.

Türkmenistanyň Fransiýadaky diplomatik wekilhanasynyň habar bermegine görä, duşuşygyň dowamynda Fransiýanyň Döwlet protokolynyň ýolbaşçysy türkmen diplomatyny wezipä girişmegi bilen gutlap, oňa işine üstünlik arzuw etdi. Ol Döwlet protokoly gullugynyň Türkmenistan bilen Fransiýanyň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmek üçin ikitaraplaýyn başlangyçlara hemmetaraplaýyn ýardam berjekdigini habar berdi.
Türkmenistanyň Fransiýadaky doly ygtyýarly wekili, öz gezeginde, türkmen-fransuz hyzmatdaşlygyny berkitmek üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.