Adidas 80 sagatlap awtonom işläp bilýän, Gün batareýaly nauşnik çykardy

Adidas 80 sagatlap awtonom işläp bilýän, Gün batareýaly nauşnik çykardy

Eýýäm birnäçe ýyl bäri Adidas-yň işjeňlik bilen simsiz nauşnikleri çykarýandygyndan siziň habaryňyz barmy? Şol döwür içinde kompaniýa ep-esli öňe gitdi.

Brendiň Adidas RPT-02 SOL atlandyrylan täze modeli özüniň iki sany aýratynlygy bilen magtanyp biler.
Birinjiden, täze nauşnigiň üýtgeşik awtonom häsiýeti bar – bir gezek berlen zarýady bilen ol 80 sagatlap işläp bilýär. Top model Sony — WH-1000XM5 bilen deňeşdirseň, bu görkeziji bary-ýogy 40 sagatdan ybaratdyr.
Ikinjiden, Adidas Günüň energiýasyndan zarýad alyp bilýär. Bu iş nauşnikleriň korpusyna oturdylan Gün paneli arkaly amala aşýar.
Başga-da, IPX4 ülňüsine laýyk goragynyň bardygyny, gurluşynyň 87%-niň täzeden işlenen plastikdigini we ş.m. bellemek gerek. Täze gulaklyklaryň bahasy 229 dollardyr.