15-nji noýabrda Ýeriň ilat sany 8 milliard adamdan geçer

15-nji noýabrda Ýeriň ilat sany 8 milliard adamdan geçer

Ilon Mask häzir çaganyň az dogulýandygy we munuň ABŞ üçin uly meselä öwrülmeginiň mümkindigi barada bireýýäm telim gezek aýdypdy. Ýöne beýleki sebitleriň köpüsinde (esasanam, Aziýa sebitinde) dogluş bilen bagly mesele ýok, Ýer togalagy boýunça tutuş alanyňda dogulýanlaryň sany köpelmek bilen. Eýýäm üstümizdäki ýylda Ýeriň ilaty 8 milliarddan aşar.

Ýeriň 8 milliardynjy ýaşaýjysynyň haçan dünýä injegini hiç kim bilmeýär, ýöne BMG-de bu wakanyň şertli senesini 15-nji noýabr diýip hasaplamagy karar etdiler.
Ikinji Jahan urşundan soň, geçen asyryň ikinji ýarymyndan başlap, Ýer togalagynyň ilaty işjeň artyp başlady. Eger geçen asyryň birinji ýarymynda Ýerde 1,65 milliard adam ýaşaýan, 60-njy ýyllarda bolsa üç milliard diýip  hasaba alnan bolsa, soňky 50-60 ýylyň içinde ilat 5 milliard adam köpeldi. Ortaça alanyňda her on ýylda bir milliard adam artypdyr. Ösüşiň häzirki depgini saklansa, üstümizdäki ýüzýyllygyň ortasyna çenli Ýeriň ýüzünde eýýäm 10 milliard adam ýaşar.