Nýu-Ýorkda şäher merkezine girmegi tölegli etmegi meýilleşdirýärler

Nýu-Ýorkda şäher merkezine girmegi tölegli etmegi meýilleşdirýärler

Nýu-Ýorkuň hökümeti şäher merkezine girmegi tölegli etmek meselesini ara alyp maslahatlaşýar diýip, Reuters ýazýar. Täze ýygym "dykyn üçin salgyt" diýip atlandyrylýar - hereketiň aşa köp sagatlary şäher merkezine girenlerinde sürüjilere 23$ töletmek (gijeki tarif 5$) göz öňünde tutulýar. 

"Dykyn üçin salgyt" girizilse, ABŞ-nyň iň köp hereketli etraby hasaplanýan Manhettende ulaglaryň sany 15-20% azalar diýip nygtalýar. Şonda jemgyýetçilik ulagyna düşýän agram bary-ýogy 1-2% artar.
Nýu-Ýorkuň hökümetiniň baryp-ha 2019-njy ýylda şäher merkezine girmek üçin töleg girizmek isländigini belläliň, emma Donald Trampyň prezidentlik eden döwründäki federal hökümetler munuň ýaly karary öňlamadylar.

"Dykyn üçin töleg almak daşky gurşawy goramak üçin peýdaly, jemgyýetçilik ulaglary  hem-de Nýu-Ýork we sebit üçin bähbitli" - diýip, Şäheriň ulaglary dolandyryş edarasynyň baş direktory Ýanno Liber aýdýar.