6-7-nji awgustda Aşgabatda geçiriljek halkara sergä we maslahata 120-ä golaý kompaniýa gatnaşar

6-7-nji awgustda Aşgabatda geçiriljek halkara sergä we maslahata 120-ä golaý kompaniýa gatnaşar

Ozal habar berşimiz ýaly, 6-7-nji awgustda Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň gurluşyk, senagat we energetika pudaklaryna bagyşlanan halkara sergi we maslahat geçiriler. Halkara sergä ýurdumyzyň döwlet edaralarynyň, hususy kärhanalarynyň we daşary ýurt kompaniýalarynyň 120-ä golaýy gatnaşar. Bu forumlar Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň gününe bagyşlanýar.

6-njy awgustda irden «Türkmenistanyň gurluşygy, senagaty, energetikasy — 2022» atly halkara serginiň we «Türkmenistanyň gurluşyk, senagat, energetika pudaklarynyň ösüşi» atly maslahatyň dabaraly açylyşy bolar. Sergide gurluşyk, senagat we energetika pudaklarynda, himiýa senagatynda, ýol gurluşygynda gazanylýan üstünlikler barada maglumat berýän diwarlyklar görkeziler.
Utgaşykly görnüşde geçiriljek «Türkmenistanyň gurluşyk, senagat, energetika pudaklarynyň ösüşi» atly maslahat iki günläp dowam eder. Onda ýurdumyzyň degişli pudaklarda ýeten sepgitlerini, öňdebaryjy tejribesini beýan edýän çykyşlara giň orun berler. Maslahatda ýurdumyzyň gurluşyk, senagat we energetika pudaklarynda taslamalary durmuşa geçirýän daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleri, bu ugurlarda öňdebaryjy tejribeleri öňe sürýän halkara bilermenler hem çykyş ederler.